MØTE MELLOM VELLENE OG FORMANNSKAPET I KOMMUNEN

Tirsdag 23. mai hadde vellene i Bærum samt Bærum Velforbund sitt årlige møte med Formannskapet i kommunen. En rekke spørsmål var sendt inn på forhånd og ble besvart av politikerne. Gjettum Vel reiste følgende saker:

1. Vi savner flere søppelbøtter langs gangveier og turstier.

2. Beboere på Dønski frykter flueplage i år igjen. Hva kan vi gjøre i samarbeid med Bærum kommune for å prøve å være "føre var" og hvordan mener kommunen vi best bør angripe saken om det på nytt ser ut til å bli en sommer med plagsomt mye fluer?

3. Returstasjon Vallerveien/Lindelia

Innkjøringen til Gjettum ungdomsskole legges i disse dager om fra Lindelia og til svingen i Vallerveien vis a vis Gjettum returstasjon.

Vellet har i det siste året påpekt overfor kommuneadministrasjonen at returstasjonen faktisk fungerer som fast parkeringsplass for 2 større lastebiler. Bilene parkeres så de blokkerer fri sikt til trafikken ved returstasjonen når man kommer fra Vallerveien/Gjettumkollen.

I vinterhalvåret er det utstrakt kursvirksomhet ved Gjettum Skole og i sommerhalvåret er det aktiviteter på fotballbanen, aktiviteter som også medfører trafikk. Vi synes det er utmerket at skolens lokaler og omgivelser blir flittig brukt, men vi vil be kommunen, nå når skolens adkomstvei flyttes, finne en ryddinger og tryggere helhetsløsning for krysset Vallerveien/Lindelia, returstasjonen og eventuell parkering.

Svar fra kommunen:

1. Det er mange søppelbøtter langs Gang- og sykkelveien og turstier. Det er arbeidskrevende og kostbart å tømme og holde orden rundt alle de vi har. Hver vår er det rydderoder som lag og foreninger har ansvaret for.  Kommunen vil løpende vurdere behovet .

2. Miljørettet helsevern hadde mange henvendelser om dette i fjor. Miljørettet helsevern konfererte med skadedyrsekspertise på Folkehelsa som anbefalte at fluetypen ble artsbestemt. De råd som ble gitt fra oss til de eksponerte baserte seg på råd fra Folkehelsa. Når det gjaldt jakten på kilde ble det undersøkt for større gjødselsforekomster uten at noe slikt ble identifisert, og i tillegg ble Frantzefoss gjenvinning av noen naboer mistenkt som kilde. Ved kontakt med dem ble det oppgitt at de ikke hadde biologisk søppel og at de umulig kunne være kilde. Miljørettet helsevern anbefaler at kommunen tar en nærmere sjekk hos Frantzefoss, hvis årets flueforekomstene viser seg å være store.

3. Det har vært er farlig og uønsket avkjørsel til Gjettum ungdomsskole i mange år. Den ombyggingen som nå skjer, vil betre mange forhold. Forhold som er omtalt i pkt 3 vil blir tatt opp med Vei og trafikk og brukerne av området. Når den er ferdig vi Vei og trafikk og FAU følge utviklingen nøye.  


GJETTUM VELS ÅRSMØTE - 25. APRIL 2017 - REFERAT

1) Innkalling og dagsorden.

Godkjent.

Valg av møteleder: Ove Tønnessen ble valgt


2) Styrets beretning.

Gjennomgått og godkjent


3) Vår-aksjonen 2017.

Kort orientering om aksjonen som i år finner sted fra 26. April t.o.m. 2. Mai 2017


4) Regnskap 2016 med revisors beretning.

Ble gjennomgått av kasserer Bernt Lie og Revisors beretning ble fremlagt: Godkjent


5) Budsjett 1917.

Gjennomgått og godkjent


6) Innkomne forslag.

Innkommet forslag fra Mathias Myrvold-Hanssen, Vallerveien 160 A med ønske om fotgjengerfelt i Lindelia ved busstoppestedet Lindelia. Forslaget tas opp med Statens Vegvesen.


7) Valg.

Ellen Rekkedal refererte valgkomiteens innstilling:

Bernt Lie går ut av styret etter vel 30 års innsats, men fortsetter inntil videre som kasserer uten møteplikt i styret.

Ove Tønnessen går av som leder, men tar gjenvalg som styremedlem

Rune Pytte Solum har sagt seg villig til å overta som leder.

Gjenvalg på Inger Steensland og varamedlemmene Leif Sigurd Godager og Bjørn Evje

Nytt styremedlem fra Gjettum Nord: Ragnar Molland 

Revisor Arne Anthoniesen går av etter 17 års innsats.

Ny revisor: Peter Laishley

Innstillingen ble godkjent. Alle valg var enstemmige.

Som valgkomite ble valgt Ellen Rekkedal (gjenvalg) og Bernt Lie.


Gjettum, 26. April 2017

Inger Steensland


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL TIRSDAG 25. APRIL 2017

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 25. april 2017 kl.1900 i Samvirkemuséet, Dr. Høsts vei 41.

Dagsorden:

     Kl. 1900: Kaffe, te og kaker.
Ca. kl.1910: Bærum Kommunes nye renovasjonsordning: Hva innebærer det for ene- og tomannsboliger, boligblokker, huseierforeninger, boligsameier og borettslag? Representant(er) for tjenestestedet Renovasjon redegjør og svarer på spørsmål fra salen.

Ca. kl.2000: Årsmøte med dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder.
2. Styrets beretning.
3. Vårryddeaksjonen 2017 (Se nærmere på nettsiden).
4. Regnskap 2016 med revisors beretning.
5. Budsjett for 2017.
6. Innkomne forslag. (Eventuelle forslag må være styret ihende senest mandag 24. april).
7. Valg.

Årsberetning, regnskap og budsjett kommer i GJETTUMPOSTEN som vil være i alles postkasser ca. 1 uke før årsmøtet.

Velkommen!

Styret

GJETTUM VELS VÅRAKSJON 2017

Gjettum Vels våraksjon finner i år sted fra 26. April til og med 2. Mai 2017:

Dette tilbudet er gratis for vellets medlemmer og er en enkel og grei måte å bli kvitt kvist og kvast på.   Med litt ekstra dugnadsinnsats kan vi benytte denne muligheten til å rydde opp i nærmiljøet.   Ha i minnet at Bærum kommune har totalforbud mot brenning av kvist, løv og annet avfall.  

Hageavfall i åpne plastposer   og buntet kvist settes godt synlig ut ved kjørbar vei. (Beboere ved små- eller stikk-veier bes sette poser/greiner frem til større vei - komprimatorbilen, som henter hageavfallet er stor og må ha snu mulighet). Når bilen   har vært i din vei kommer den ikke tilbake senere i perioden. Vi mottar   ingen oversikt over kjøreruten, så ha alt klart fra den 26. April, kl.0800.

Kvister med maks. grentykkelser 15 cm, (krav fra Isi), buntes, gress og løv   i plastposer. Sekkene må ikke inneholde jord, stein og grus. Husk at sekkene skal ikke knytes igjen og må kunne løftes opp. OBS: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastposer, men skal buntes.  Og husk at alt må ligge klart for henting onsdag 26. april kl.0800. Bilen kjører kun en tur i hver vei.

INFOMØTE OM UTBYGGINGEN VED NYE GJETTUM STASJON

Tiltakshaver, Gjettum Bolig AS, ønsker å invitere naboer og andre berørte parter til et infomøte vedr. pågående reguleringssak i Bærumsveien 373-385.

Møtet vil finne sted på:
Gjettum skole, i paviljongen,
Tirsdag 6. september kl.1800.

Foreløpig agenda:
- Velkommen
- Orientering om prosjektet fra tiltakshaver og arkitekt
- Orientering/foreløpige kommentarer til innkomne bemerkninger
- Spørsmål/diskusjon

VELBENKER ER PUSSET OPP - STOR TAKK TIL LEIF SIGURD!

Denne våren har vårt styremedlem Leif Sigurd Godager sett over velbenkene og pusset opp en del av dem.  Vi håper benkene nå vil innby til rast og glede i mange år fremover.  Vi må og flytte en benk merket Gjettum Vel, som står borte hos Kolsås vel. Vi  tar gjerne i mot et tips om en egnet plassering for denne. 

GJETTUM VELS VÅRAKSJON 2016 - Erfaringsoppsummering!

Innleveringslistene fra Isi forteller at årets innsamlingsmengde ble dobbelt så stor som fjorårets. Takk til alle for god oppslutning og opprydding etter at komprimatorbilen hadde gjort sitt. Det var gledelig å se at alle fulgte  leveringsbetingelsene; kun kvist og kvast, riktig kvisttykkkelse og lengder godt buntet sammen -  og åpne plastsekker.

Komprimatorbilen tar ikke med plastleker og jordmasser med småstein - dette skader kvernen og sorteres derfor vekk / legges igjen.

Det er ikke lett for innsamlingsbilen å finne frem i alle blindveier/stikkveier, så vi oppfordrer dere til å sette sekkene godt synlig ved nærmeste større vei. Kontakt gjerne styret hvis dere har spørsmål i denne sammenheng.

Vi ser nå frem til å gjenta suksessen i 2017  og takker alle for stor innsats i årets aksjon. Det er flott at  vi kan jobbe sammen på denne måten for miljøet og felles beste.

Gjettum Vel/ Mai 2016/IBS


GJETTUM VELS ÅRSMØTE - 5. April 2016 - REFERAT

  1. Innkalling og dagsorden:

 Godkjent

Valg av møteleder:   Ove Tønnessen ble valgt

  2. Styrets beretning:

 Gjennomgått og godkjent

  3. Våraksjonen   2016:

 Kort orientering om aksjonen som i år finner sted fra 27. April t.o.m. 30. April

  4. Regnskap 2015 med revisors beretning:

 Ble gjennomgått av kasserer Bernt Lie. Kommentar fra medlem: Hvorfor så stort bankinnskudd?  Godkjent.

  5. Budsjett 2016:

Gjennomgått og godkjent.

  6. Innkomne forslag:

 Ønsket om flere TV leverandører ble besvart direkte til forslagsstilleren. Fartshump Gjettumkollen og kryss Vallerveien, samt feil stedsangivelse for nye stoppested Gjettum og trang bro over Kolsåsbanen ved tidligere Gjettum st. følges opp av vellet.

  7. Valg:

Valgkomiteen ved Ellen Rekkedal foreslo gjenvalg på varamedlemmene Bjørn Evje og Leif Sigurd Godager, samt revisor Arne Anthoniesen. Godkjent.

Gjenvalg av  Valgkomiteen - Svein Falch og Ellen Rekkedal. Godkjent.


Gjettum, 11. April 2016

Inger Steensland

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 I GJETTUM VEL.

Innkalling til årsmøte tirsdag 5. april 2016 kl.1900 i

Samvirkemuséet, Dr. Høsts vei 41.


Dagsorden:


Kl. 1900: Kaffe, te og kaker.


Ca. kl.1910: Presentasjon av Marie P Aktivitetssenter,

 Dønskiveien 50, ved Ikhlaque Chan.


Ca. kl.1940: Gjenåpning av Dælibekken og E16-

utbyggingen ved ytre miljø koordinator på E16

 Sandvika-Skaret Silje Holen.


Ca. kl.2030: Årsmøte med følgende dagsorden:


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av

 møteleder.


2. Styrets beretning, jfr. side 2 og 3 i Gjettumposten.


3. Vårryddeaksjonen 2016, jfr. side 3 i Gjettumposten.


4. Regnskap 2015 med revisors beretning, jfr. siste side

 i Gjettumposten.


5. Budsjett 2016, jfr. siste side i Gjettumposten.


6. Innkomne forslag i henhold til innkallingen til

 årsmøtet. Frist for     innlevering av saker er mandag 4.

 april, skriftlig til Gjettum Vel,

Postboks 1, 1342 Gjettum eller på E-post til

ovtoenne@vikenfiber.no .

 

7. Valg.

HAGEAVFALLSINNSAMLINGEN VÅREN 2016

Gjettum Vel har også iår inngått avtale med Renova om innsamling av hageavfall i vellets område. Årets innsamling finner sted f.o.m. onsdag 27.4 t.o.m. lørdag 30.4.2016.

Vilkår:

1. Alt hageavfall må være satt frem på startdatoen, innen kl. 08.00. Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten. Hageavfall som evt. blir fremsatt etter at bilene har passert, vil normalt ikke bli hentet. Dersom vi ikke har kjørt i veien i det hele tatt, kan folk imidlertid sette ut helt til vi har passert.

2. Siden vi i denne perioden henter hos svært mange vel, vi vil ikke ha tid til å komme tilbake og hente hos enkeltkunder som ringer og sier at de ikke rakk å sette ut i tide. Det samme gjelder om enkeltkunder har satt hageavfallet så lite synlig at våre mannskaper ikke lett ser det ved passering av husstanden.

3. Hageavfallet må settes ut til godt kjørbar vei for lastebil, i plastsekker, gjerne slik at 2-4 naboer setter sekkene litt samlet. Sekkene kan stå åpne eller knytes. De må ikke være så tunge at de revner ved løfting.

4. Hageavfallet må kun inneholde nedbrytbart hageavfall, som kvist, gress og løv, - og ikke stein, papir el.l.

5. Kvister må buntes med tynn snor i lengder på maksimum ca. 2 meter, med maksimum tykkelse 15 cm, og i bunter som greit kan løftes av en voksen person. Lengre/tykkere kvister kan evt. bli lagt igjen. Kvister som ligge løst i en haug, vil normalt ikke bli hentet.

PARKERING I TOPPÅSVEIEN - RÅDMANNEN SVARER

Kari Seljelid har stilt følgende spørsmål til Rådmannen i Bærum Kommune:

Parkeringsproblemer for turgåere til Kolsåstoppen.
Det har i det siste vært mye fokus på parkeringsproblemer for turgåere til Kolsåstoppen.  Det er egentlig forbudt å parkere i Toppåsveien, og det opplyses at den lille parkeringsplassen ved toppen av veien nå er blokkert grunnet uenighet med grunneier.  Likeså er en mindre parkeringsmulighet nederst i Toppåsveien ved Levrebekken blokkert med store steiner. 
Kolsåstoppen er et populært og spennende turområde, og  nå i friluftslivets år er det ekstra viktig å tilrettelegge for utflukter hit.  
I dag er det slik at de fleste turentusiaster kommer i bil, og O.T Bjanes vei, Kolsåslia og Kløftaveien blir fylt opp med parkerte biler. Det medfører dårlig fremkommelighet for andre bilister.

Spørsmålet er: Hva kan Bærum kommune gjøre?
Kan enighet med grunneier oppnås raskt slik at plasser øverst i Toppåsveien kan brukes?
Er det mulighet for utvidelse her?
Er det mulig å tilrettelegge for noen parkeringsplasser i bunnen av Toppåsveien?
Kan turgåere parkere ved Rosenvilde videregående skole og så gå opp fra Hauger?
( Muligheten må i så tilfellet merkes)

Jeg imøteser svar i kommunestyrets møte.

Kari Seljelid
ArbeiderpartietHer er Rådmannens svar:

Ordfører!

·        Kolsåstoppen er, som spørsmålsstiller understreker, et populært utfartsområde.

·        Det er derfor viktig at innbyggere og tur- og toppinteresserte har tilgang til området nå og i fremtiden.

·        Jeg har på en kort befaring i dag sett utfordringene for både turfolk og naboer.

·        Turen opp til bommen er nokså bratt og jeg forstår at mange kan ønske å parkere så nært stien som mulig.

·        Men det er heller ikke vanskelig å skjønne at fremkommeligheten i nærområdet kan være vanskelig på en god utfartsdag. Det meldes også at en har fryktet for fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer. Noe som forståelig nok har skapt bekymring blant de som bor i området bl.a. uttrykt av Gjettum vel.

·        Situasjonen i dag er imidlertid at adgangen til Kolsåstoppen fra Toppåsveien i stor grad er stengt for utfartsparkering.

·        Spørsmålet slik vi oppfatter det nå er om er om veien er blitt for utilgjengelig, slik at parkeringssituasjonen i hele området blir lett kaotisk.

·        Det er en balansegang mellom de ulike hensyn. Dette har gjort at rådmannen har innhentet kompetanse fra flere fagmiljøer i kommuneadministrasjonen.

På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at vi gjennomfører følgende kortsiktige tiltak:

·        For det første ser vi en mulighet helt øverst i Toppåsveien. Langs veien på oversiden kan det være mulig å utvide veiskulderen slik at det kan parkeres minimum 10 biler. Jeg vil understreke at dette gjelder veien på andre siden av bebyggelsen altså på høyre side når en kjører oppover.

En forutsetning for at dette skal fungere etter hensikten er at parkeringen er tidsbegrenset for å sikre at det blir en utfartsparkering.

Ved å utvide veiskulderen vil regulert veibredde være 10 meter og det vil ikke være konflikt mellom parkerte biler og annen trafikk.  Kommunen vil vurdere en oppmerking langs veien.

·        For det andre vil Rådmannen også vurdere mulighetene for å utvide veiskulderen lengre ned i veien for opp mot samme antall som i øvre del av veien. Her må vi ha en nærmere vurdering for å se om dette lar seg gjøre i forhold til plass og sikkerhet. Her må det også være plasser med en klar tidsbegrensing

·        For det tredje har vi sett på et friareal på kommunal grunn nederst i Toppåsveien før en tar fatt på bakkene.

  ·         Dette arealet kan opparbeides til ca 20 plasser.   Arealet har tidligere vært brukt som parkeringsplass men stengt etter klager fra naboene på gjenstående avskiltede biler.  

  ·         Det går en gang- og sykkelsti gjennom området, noe som krever skilting. Kommunen vil hvis dette området åpnes for parkering, gjennomføre jevnlige besøk for å unngå nye naboklager.

Parkering her bør også være tidsbegrenset for å sikre at det blir en  utfartsparkering.

  Til sammen vil de kortsiktige tiltakene kunne gi 30-40 parkeringsplasser med tidsbegrenset mulighet for parkering.

  ·        På store utfartsdager vil nok dette ikke være nok

  ·        Det er registrert 80 000 passeringer på toppen i året. På enkelte dager er det registrert hele 1 500.

Selv om mange av brukerne bor i nærmiljøet, vil det uansett være vanskelig å dekke behovet for plasser.

Vi vil derfor vurdere tiltak for lengre sikt. Men her det lengre frem og forhold som må avklares.

·        For det første: Helt øverst i Toppåsveien - på oversiden av veien ligger en regulert boligtomt som ikke er opparbeidet. En mulighet er å kjøpe tomten og opparbeide den til en utfartsparkering. Dette krever bruksendring og har også økonomiske konsekvenser.

·        For det andre: det kan være en mulighet å vurdere, ved neste rullering av Kommuneplanen, å legge inn et areal i Landskapsvernområdet til fremtidig utfartsparkering.

Rådmannen tror også en bedre skilting kan bidra til å opplyse turgåere og muligheter og begrensninger for parkering.

Et større informasjonsskilt på friområdet ved Toppåsveien-Dælibekken er aktuelt: her kan vi med kart forklarer og vise:

·        For det første alternative adkomstveier til Kolsåstoppen

·        og  for det andre alternative parkeringsmuligheter f.eks. ved skoler og innfartsparkeringene ved stasjonene på Kolsås og Gjettum.

Rådmannen har redegjort for kortsiktige grep og langsiktige muligheter.

Uansett er det viktig at vi fremover har en tett og god dialog med innbyggere i området, representert ved vellet. Og at vi følger opp de tiltakene som iverksettes. En evaluering etter noe tid vil være naturlig å gjennomføre. REFERAT FRA ÅRSMØTE I GJETTUM VEL 21. APRIL 2015

Bernt Lie ønsket en fullsatt sal velkommen og presenterte kveldens program:

Post 1: Bærum Velforbunds leder Erik Sennesvik: Betydningen en velforening kan ha i sitt nabolag og som bindeledd mellom kommune, fylke og de enkelte beboere.

Sennesvik innledet med å fortelle at vellene i Bærum har en utmerket samarbeidsavtale med kommunen; 2 ganger årlig innhenter velforbundet aktuelle spørsmål/problemstillinger fra sine medlemsvel. Spørsmålene blir så oversendt og besvart av kommuneadministrasjonen. I tillegg har Bærum Velforbud et eget møte med formannskapet, hvor aktuelle saker kan tas bredere opp.

Et vels arbeidsoppgaver tilpasser seg nærmiljøets behov. Sennesvik understreket at velfungerende velforeninger er et pluss for en kommune, idet vellene ofte fungerer som en lyttepost for hva som skjer på grasrota i kommunen. 

Det første vellet i Bærum - Selskabet til Sandvikens Vel - stiftet i 1896 - hadde som formål å skaffe veilys i Sandvika. 

Utbyggingen av Bærumsbygda gikk sin gang, stadig flere vel så dagens lys og i 1958 ble Bærum Velforbund etablert for å få til en samarbeidsavtale med kommunen. Samarbeidsavtalen skal reforhandles nå i vår grunnet lovendringer i bl.a. Plan og bygningsloven. Bærum Velforbund, www.baerumvelforbund.no, er igjen medlem av den landsdekkende paraplyorganisasjonen Vellenes Fellesorganisasjon, www.velnett.no Avslutningsvis nevnte Sennesvik at Bærum Velforbund har et utmerket samarbeid med andre velforbund, bl. a. Asker Velforbund, så Sennesvik så lyst på velvirksomhetens fremtid, idet han minnet om at dialog alltid er en god begynnelse.

Post 2: Vestre Viken HFs planer på Gjettumkollen: Sivilarkitektene Unn Therese Kvernstuen og Katinka Stephenson fra Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS.

Arkitektene understreket at de arbeidet ut fra et sterkt ønske om å bevare områdets egenart. De har hittil ikke sett på utbyggingsløsninger, men konsentrert seg om å finne den beste veiløsning for området. En veiingeniør har fått i oppdrag å tegne ut en valgt løsning for å se om den var optimal. Dagens krav til veibredde, 5,5 m, og veistandard - fortau på begge sider - kan bli problematisk.

Flere adkomstløsninger ble vist: Dr. Høsts vei er for trang og inn/utkjøring til Bærumsveien aksepteres ikke av Statens veivesen, region Øst. Adkomstvei via Fossilveien vil beslaglegge for mye plass. En ny adkomstvei, (fra syd), over egen grunn, lagt parallelt på oversiden av Gjettumstien synes mest aktuell.

Dagens aktivitet: Vestre Viken HF har 40 sengeplasser og nødvendig personell på stedet. Dagskonsultasjonene, som nå foregår ved poliklinikken i Sandvika planlegges etterhvert overflyttet til Gjettum.

Naboer og Gjettum vel vil bli holdt informert om prosjektet.

Post 3: Planutvalgsleder Ole Kristian Udnes: Takket for invitasjonen og tok Vestre Vikens orientering til foreløpig orientering siden planene ennå ikke var innsendt. Han understreket at kommunen ville være løsningsorientert når den endelige planen ble fremlagt.

Udnes avsluttet sitt innlegg med følgende gladmelding: Parkeringskaoset i Toppåsveien sto foran en løsning - et løsningsmøte pågikk mens han var på Gjettum vels årsmøte! Kommunen ville ta ansvar.

Årsmøte med dagsorden:

Punkt 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder

Innkalling og dagsorden godkjent. Bernt Lie valgt som møteleder

Punkt 2 Styrets årsberetning

Årsberetningen enstemmig godkjent.

Punkt 3 Vårryddeaksjonen 2015

Bernt Lie orienterte.

Punkt 4 Regnskap 2014 med revisors beretning

Regnskapet og revisors beretning ble gjennomgått. Enstemmig godkjent.

Punkt 5 Budsjett for 2015

Budsjett forslaget ble gjennomgått. Enstemmig godkjent.

Punkt 6 Vedtektsendringer

-       Vedtektsendring grunnet gjenopprettelse av Kolsås vel (nye velgrenser). Enstemmig godkjent.

-       Valg av 1 revisor mot tidligere 2. Enstemmig godkjent.

Punkt 7 Valg:

Styremedlemmene Bernt Lie, Ove Tønnessen og Inger B. Steensland ble gjenvalgt for 2 år Nytt styremedlem valgt for 2 år: Rune Pytte Solum.

Varamedlemmer valgt for 1 år: Bjørn Evje og Leif Godager

Revisor: Arne Anthoniesen

Valgkomite: Ellen Rekkedal og Svein Falch

Da det ikke lyktes å velge styreleder ved særskilt valg ga årsmøtet fullmakt til at styret konstituerer seg og velger leder blant styremedlemmene på første styremøte.

IBS/22.4.2015

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 21. april 2015, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41.

Dagsorden:

Kl.1900: Kaffe, te og kaker.

Ca. kl.1910: Betydningen som en aktiv velforening har i sitt nabolag og som bindeleddet mellom kommune, fylke og de enkelte beboere. Styreleder i Vellenes Felles-organsisasjon, Bærum Velforbund og Berger og Rykkinn Vel, Erik Sennesvik orienterer. Han åpner for spørsmål fra salen.

Ca. kl.1940: Fra høringsutkast til endelig politisk vedtak. Vestre Viken HF sine planer på Gjettumkollen. Sivilarkitekt Unn Therese Kvernstuen hos Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS, og planutvalgsleder Ole Kristian Udnes, Bærum Kommune redegjør. Etter innleggene svarer de på spørsmål fra salen.

Ca. kl.2030: Årsmøte med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder.

2. Styrets beretning, jfr. side 2 og 3 i Gjettumposten.

3. Vårryddeaksjonen 2015, jfr. side 3 i Gjettumposten.

4. Regnskap 2014 med revisors beretning, jfr. siste side i Gjettumposten.

5. Budsjett 2015, jfr. siste side i Gjettumposten.

6. Vedtektsendringer.

I §3 når det gjelder vellets avgrensning mot nord etter at Kolsås Vel er gjenopplivet: Bærumsveien og Dælibekken mot øst...
 
I §5. Valg: .... en revisor for ett år.

7. Valg.

8. Innkomne forslag i henhold til innkallingen til årsmøtet. Frist for innlevering av saker er mandag 20. april, skriftlig til Gjettum Vel, postboks 1, 1342 Gjettum eller på E-post til gjettumvel@online.no.

STYRET

NABOMØTE OM FRANZEFOSSBYEN

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer vi til åpent nabomøte på anlegget 23. april kl 17.00. Møtet vil avholdes på Franzefoss sin gamle Kalkmølle i Franzefossveien 16.  

Temaer på møtet vil være:
- Dagens drift
- Fremtidsperspektiver
- Miljøpåvirkninger fra vårt anlegg
- Spørsmål og diskusjon

Vi hadde satt stor pris på om denne invitasjonen kan distribueres til medlemmene i deres velforeninger.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

for Franzefoss AS

Ida Nilsson

Miljøsjef

+47 48 31 20 99

GJETTUM VEL DELTAR I BÆRUMSVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING

I vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 28. april – t.o.m. 4. mai 2015 (I Gjettumposten er det feilaktig oppgitt andre datoer).

 • Velmedlemmene setter ut hageavfallet ved innkjørselen eller på en godt synlig  samleplass ved vei, (gjelder for huseierforeninger, borettslag og sameier), i angitt periode, så henter Renova, www.renova.no,  hageavfallet med komprimatorbiler.
 • Kvister med max. grentykkelse 15 cm, (krav fra Isi), legges ut i bunter,  gress og løv legges i sekker. OBS: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker, men bør buntes. Følgende tas ikke med: Dårlig buntet kvist og lengder over 2 m.
 • Sekkene skal ikke knytes igjen og må ikke inneholde jord, stein og grus!  Husk sekkene må kunne løftes!
 • Ved hver husstand/samleplass kostes alt bøss opp og de oppskårne plastsekkene puttes opp i en plastsekk, som settes igjen.
 • Dette tilbudet er gratis for vellets medlemmer og er en enkel og grei måte å bli kvitt kvist og kvast på. Med litt ekstra dugnadsinnsats kan vi nå benytte muligheten til å rydde opp i vårt nærmiljø.
 • Renova opplyser at de ikke vil følger noen fast oppsatt kjørerute, men følger velkart innhentet fra Bærum kommune. Sekkene kan derfor bli stående utover i innsamlings-perioden inntil bilen kommer til ditt område. Når et område/gate er dekket, vil ikke bilen komme tilbake til dette området/gaten igjen senere i perioden.

KOLSÅS VEL SKAL GJENOPPLIVES

Konstituerende årsmøte for nye Kolsås Vel avholdes i gymsalen på Hauger skole mandag 2. mars kl.1900. Her skal det velges styre og vedtas vedtekter.

Møtet innledes ved at ordfører Lisbeth Hammer Krog vil holde et innlegg om velforeningenes viktige plass og betydning i dagens moderne bærumssamfunn, som bindeledd mellom nærmiljø og kommunens ledelse og administrasjon.

Alle medlemmer i Gjettum Vel som bor vest for Dælibekken vil tilhøre Kolsås Vel i fremtiden og oppfordres til å møte opp.

Styret Gjettum Vel

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DR. HØSTS VEI 19 - 45 I BÆRUM KOMMUNE - GJETTUM VELS MERKNADER

Gjettum Vel har sendt følgende kommentar i forbindelse med oppstart av planarbeid for Dr. Høsts vei 19-45.

GJETTUM VEL

POSTBOKS 1

1342 GJETTUM


Firma Eliassen og Lambertz-Nilssen Arkitekter AS

Att.: Unn Therese Kvernstuen

Hammersborg Torg 3

0179 OSLO


Vår ref. BL/              p.t. Patong by, Thailand, 12.januar 2015


VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DR. HØSTS VEI 19 - 45 I BÆRUM KOMMUNE - GJETTUM VELS MERKNADER

Som berørt velforening har vi mottatt ovennevnte plan uten vedlegg.

Etter som planen verken forklarer oss hva helseforetaket ønsker å gjøre med påstående og eventuell ny bebyggelse - og det heller ikke er skissert ny atkomstvei til denne delen av Gjettumkollen -, finner vellet vårt det svært vanskelig på det nåværende tidspunkt å komme med innspill.

Underveis i høringstiden har vi fått forsikringer fra dere om at ny atkomstvei til denne delen av Gjettumkollen IKKE skal skje via Fossilveien, og det sier vi oss svært tilfreds med!

Etter som vi blant våre totalt vel 1.800 husstander som er medlemmer av Gjettum Vel og vi har godt over hundre medlemmer i nærliggende huseierforeninger, boligsameier og enkeltstående medlemmer, kommer vi til å følge prosessen videre på ulike plan innen Bærum kommune med vår største oppmerksomhet.

Med vennlig hilsen

GJETTUM VEL

Bernt Lie (sign),

styreleder.

Tlf: 67 54 26 45. Mobil (itv): 901 96 790.

e-post: bernlie@online.no .

Kopi til:

Bærum kommune, 1304 SANDVIKA.

HØRINGSUTTALELSEN OM AREALPLANEN AVGITT

- Gjettum Vel går inn for skånsom utbygging i randsonen på Løkenjordene, prioriterer forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkinn

I cirka to måneder har Bærum kommune hatt ute på høring Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 - 2030. Det har vært arrangert info-møter både i Sandvika og på Bekkestua, og Bærum Velforbund har arrangert medlemsmøte der planen var tema. Høringsfristen gikk ut mandag 15. desember. Det holdt akkurat til at også Gjettum Vel kunne avgi sin høringsuttalelse innen fristens utløp:


GJETTUM VEL

POSTBOKS 1

1342 GJETTUM


BÆRUM KOMMUNE

1304 SANDVIKA


Vår ref: BL/     Deres ref: 14/198140/TERHAN         1342 GJETTUM, 15. desember 2014


HØRINGSUTTALELSE FRA GJETTUM VEL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL  2015 - 2030

Innen vårt vels område - som itv også omfatter det avdøde Kolsås Vels område - ser vi det som viktig at det skjer en forsiktig fortetting av bebyggelsen langs Kolsåsbanen. Vi merker oss at dette er foreslått på et par mindre områder ved nye Gjettum stasjon (tidligere Valler).

- Riving av eldre boliger og driftsbygninger

Videre vil vi anbefale at  en viss utbygging av lavhusbebyggelse (eneboliger, mindre rekkehusenheter) kan skje på store boligtomter der bolighusene og eventuelle driftsbygninger i dag sårt trenger til vedlikehold. Vi ønsker absolutt ikke tilstander som på Ekeberg / Nedre Haslum der eiendomsutviklere kjøper opp eldre villaer og så foretar en konsentrert utbygging i typiske villastrøk, men at Kommunen fra trinn ett deltar i en skånsom utbygging slik at inntrykket av at Bærum fortsatt er en grønn kommune, kan opprettholdes.

Verdifullt fremtidig boareal innen vårt vels område kan fremskaffes ved at høyspentlinjen Hamang - Smestad fra vest gradvis legges i kabel under bakken og frigjør verdifullt boligareal.

- Skånsom utbygging på Løkenjordene

Derimot forstår vi ikke at Løkenjordene ved Kolsås stasjon er tatt ut av planen fram til år 2030. Vi kan ikke se at stikkord fra naturvernhold som vern av matjord, skal være avgjørende for en fremtidig utbygging i de nærmeste 15 - 16 årene. En større del av Løkenjordene er p.t. utbygd og opptatt av Plantasjen og COOPs Byggshop. Resten av jordveien - som vel å merke ikke er benyttet til matproduksjon - bør med en forsiktig utbygging fram til år 2030 fremstå som attraktivt og nytt boligområde tett på den oppgraderte Kolsåsbanen med kombinasjon av tomannsboliger og lav rekkehusbebyggelse i randsonen av gjenstående urørt grøntområde. På sikt tåler jordet / området vest for Brynsveien og Kolsåsbanen, etter vår vurdering, et totalt boligvolum på 150 - 200 enheter. Sentralt inne i nåværende grøntområde er det viktig å bevare dette som grønt- og rekreasjonsområde både sommer- og vinterstid.

- Nye baner og veier

De offentlig kommunikasjonene i retning Oslo og Sandvika må fortsatt ha høyeste prioritet. En baneforlengelse til Rykkinn (traseen har vært båndlagt siden 1971!) har pr dags dato en kostnadsramme på tre milliarder kroner, mot for eksempel 10,8 mrd kr for Fornebubanen. Ny E 18 med sju felt i hver retning gjennom Asker og Bærum er kostnadsberegnet til 40 milliarder!

I og med at baneforlengelse og nye baner er et fylkesansvar, må bærumspolitikerne påvirke Akershus fylkeskommune til å endre tidsplanene for realisering av nye banestrekninger og se på de deler av nettet som koster minst for å nå en befolkning som i dag er på 15 - 16.000 bare på Rykkinn, samtidig som statlig investeringstilskudd på minimum femti prosent må være et fastlagt mål. Gjettum Vel er mer enn klar over at vedtak om forlengelse av Kolsåsbanen mot Rykkinn og Bærums Verk og en sidebane fra Kolsås via Dønski til Sandvika ikke står fremst på tidsplanen i disse dager. Spesielt en baneforlengelse mot Rykkinn (og på et senere tidspunkt til Bærums Verk) har pr dags dato en investeringsramme på cirka fjerdeparten av hva den vedtatte Fornebubanen har, slik vi har påpekt ovenfor.

- Industrilokalisering

Vellet vårt har hittil i denne høringsuttalelsen berørt boligbygging og skinnegående kollektivtrafikk. Industriutvikling er også viktig for å skape lokale arbeidsplasser for bæringer, som dermed kan få kort arbeidsreisevei. På Løxa og Rud/Hauger er det fortsatt rom for en begrenset utbygging av industriarbeidsplasser kombinert med nye kommunale etableringer.


Med vennlig hilsen

GJETTUM VEL

Bernt Lie (sign),

styreleder.

BASESTASJONER FOR FREMTIDENS MOBILNETT

Bærumspolitikerne vil ha bedre oversikt - Gjettum Vel har avgitt høringsuttalelse

 

- Strid om basestasjoner skaper usikkerhet i befolkningen og uforutsigbarhet hos aktørene. Det er derfor viktig å tilstrebe forutsigbarhet og trygghet for alle parter, sier Torill H. Heggen (H) innledningsvis i et oppslag i Budstikka fredag 14. november.

Høyrepolitikeren er opptatt av at det raskt utarbeides en konkret plan for hvilke eiendommer som er egnet for basestasjoner. Planen skal ivareta både befolkningens usikkerhet vedrørende plassering der f.eks. barn oppholder seg, estetikk og behovet for mobildekning, heter det i Budstikkas oppslag i papiravisen fredag 14.11.2014 side 10.

Temaet basestasjoner på kommunal eiendom for fremtidens mobilnett var tema som Bærum kommune hadde ute på høring med frist den 15. oktober. Det er innkommet en god del høringsuttalelser både fra velforeninger, enkeltpersoner og huseierforeninger. Blant dem er Gjettum Vels uttalelse som er spesifisert i viktige krav som stilles til den kommunale behandlingen av slike saker.

 

- Detaljerte krav


"Gjettum Vels erfaring gjennom de siste fem årene når det gjelder søknader fra mobiloperatører om opprettelse av nye basestasjoner (masteinstallasjoner m.m.) for siste-generasjons mobilsamband, er at Planmyndigheten og deretter Kommunens planutvalg utelukkende har sett på - og vedtatt - en plassering i kommunalt eide grønt- og skogsområder tett inntil vanlig boligbebyggelse. Selve saksfremstillingen og den etterfølgende politiske behandling har foregått iht Plan- og bygningsloven. Man har overhodet ikke sett på alternative plasseringer eller samlokalisering med andre operatørers allerede bestående anlegg, eller hensett til Grannelovens bestemmelser om avstand og høyder for sjenerende installasjoner.


Innen vårt område har Kommunen akseptert at nye basestasjoner er blitt opprettet i bestående lysmaster på idrettsanlegg, skolebygg og andre kommunale bygg der det jevnlig oppholder seg mange mennesker. Spesielt mobiloperatøren Mobile Norway A/S har benyttet seg av å montere anlegg i lysmaster ved idrettsanlegg m.m. for dermed å unngå søknadsplikt for sine ny-installasjoner over fem meters høyde og samtidig unngå informasjonsplikten overfor nabolaget og angjeldende velforening.


Vellet vårt har ved flere nye lokaliseringer i de seneste fire-fem årene blitt rådspurt av borettslag, huseierforeninger og boligsameier i og utenfor Bærum om hvordan man kan unngå at opptil 30 meter høye antennemaster blir satt opp på kommunal grunn i umiddelbar nærhet av boliger. Bare i ett tilfelle lyktes det en huseierforening i vestre Bærum å få flyttet en enkelt 30-metersmast noe lenger vekk fra bebyggelse.


Fordi plassering av opptil 30 meter høye antennemaster tett inntil enkeltboliger eller boliger i rekker er skjemmende og i visse tilfeller også kan føre til at de nærmeste boligene taper seg betydelig i verdi ved videresalg, er det av avgjørende betydning at Kommunens ulike beslutningsnivåer har en del vesentlige holdepunkter å arbeide etter. Slike punkter kan etter vår vurdering være:


¤ Gjennomarbeid omsøkte prosjekter med tanke på samlokalisering med andres anlegg i nærheten.


¤ Vurdér i samarbeid med egnede konsulenter om plasseringen av basestasjonen (antennemasten) kan flyttes lenger vekk fra veletablert bebyggelse, jfr Grannelovens bestemmelser om høyde på og avstand til sjenerende installasjoner.


¤ Vurdér i samarbeid med konsesjonssøker om antennemastens høyde / omfang kan reduseres uten at rekkevidden for signalene minskes.


¤ Se på alternative plasseringer av flere mindre antennemaster i nærheten.


¤ Ikke tillat at tilhørende elektriske innretninger, instrumentskap og lignende blir satt opp på annenmanns eiendom (for eksempel på bakvegg av private garasjebygg).


Med dette innspillet håper Gjettum Vel at fremtidige søknader om nye basestasjoner for mobiltelefoni på kommunal grunn blir behandlet på en annen måte enn hittil".INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GJETTUM VEL TIRSDAG 8. APRIL 2014

Det innkalles med dette til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 8. april 2014, kl.1900 i Samvirkemuséet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41, inngang fra trappene i Bærumsveien.

Dagsorden:

Kl.1900: Kaffe, te og kaker.

Ca. kl.1910 - Hva gjør egentlig Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune for kollektivtrafikken gjennom Bærum? Bærumsordfører Lisbeth Hammer Krog og medlem av Hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Terje Hegge orienterer og svarer på spørsmål fra salen.

Ca. kl.2010 - Hvorfor kan ikke Statens Vegvesen tillate lysregulert fotgjengerovergang i FV 160 Bærumsveien, ved nye Gjettum stasjon? Seksjonsleder Marita Birkeland, Statens Vegvesen, Region øst, Trafikk Akershus, redegjør og svarer på spørsmål.

Ca. kl.2040 - Årsmøte med dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av møteleder.

2. Styrets beretning, jfr. side 2 og 3 i Gjettumposten, mars 2014.

3. Vårryddeaksjonen 2014. Vellet deltar i en nærmere definert innsamlingsaksjon av kvist- og hageavfall omkring månedsskiftet april/mai. Detaljer om tid og sted, se side 3 nederst i Gjettumposten.

4. Regnskap 2013 med revisors beretning, jfr. siste side i Gjettumposten.

5. Budsjett 2014, jfr. siste side i Gjettumposten.

6. Valg.

7. Innkomne forslag i henhold til innkallingen til årsmøtet. Frist for innlevering av forslag er mandag 7. april skriftlig til Gjettum Vel, postboks 1, 1342 Gjettum, eller pr. E-post.

Etter å ha åpnet siden kan du velge "download" hvis du vil laste ned Gjettumposten som en pdf-fil.

Styret

DØNSKIBUSSEN MED UTVIDETE KVELDSRUTER

Halvtimes frekvens hele driftsdøgnet mandag - fredag

Da den oppgraderte Kolsåsbanen ble åpnet til Avløs søndag morgen 15. desember, førte det til visse endringer av bussruter i vestre Bærum. Rute 751 Sandvika - Sykehusene - Dønski til Rud/Haganjordet får halvtimesruter også om kvelden på de vanlige hverdagene (mandag - fredag). 

- Bruk bussen!
- Vi i Vellet oppfordrer derfor alle til å benytte seg av dette utvidete rutetilbudet om kvelden. Vi gleder oss over at Ruter har gitt oss dette tilbudet, og da gjelder det at flest mulig benytter seg av det, sier styreleder Bernt Lie.
Styret arbeider også for å få til en ny sisteavgang fra Sandvika kl. 01.07 til Rud/Haganjordet i forlengelse av siste avgang i rute 151 fra Oslo Bussterminal kl. 00.33. Fram til ruteendringen den 9. desember i fjor kjørte denne siste Rykkinn-avgangen over Dønski.

- Matebuss bare til Avløs
Innen Gjettum Vels område ble rute 142 fra Kolsås og østover til T-banen, avkortet til å kjøre Kolsås - Avløs i korrespondanse med alle T-banens avganger Avløs - Ellingsrudåsen. På Avløs er det beregnet seks minutters overgangstid fra buss til bane; i motsatt retning fem minutters overgangstid fra T-banetogene ankommer og til bussen mot Kolsås kjører.

- Baneåpning Kolsås
I forbindelse med gjenåpningen av Kolsåsbanen til Avløs søndag fikk Gjettum Vel opplyst at endelig åpningsdag til Kolsås er fastsatt til onsdag 15. oktober 2014. Det gir en anleggstid på 18 måneder på de 4.400 m ny trasé, mot 16 måneder for de første 7-800 meterne fra Bekkestua til Gjønnes.
Gjettum Vel vil benytte anledningen til å takke både prosjektleder Ruter AS, Sporveien Oslo AS (tidligere Kollektivtransportproduksjon AS), Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og alle entreprenørene Avløs - Kolsås for at de klarer å fullføre banen på rekordtid!
BL / 16.12.2013.

Rutetabell for T-banen kan du laste ned her >>
Rutetabell for bussene i Bærum kan du laste ned her >>

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer Franzefoss AS til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 5. november kl 17.30. Møtet vil avholdes i kantinen i kontorbygget (første bygget til høyre innenfor porten). 

Temaer på møtet vil være:
- Dagens drift
- Fremtidsperspektiver
- Miljøpåvirkninger fra vårt anlegg
- Spørsmål og diskusjon

 Vi har ikke så mye nytt å fortelle sammenlignet med hva som ble diskutert på forrige nabomøte, men vi synes at det viktig å avholde årlige møter for å opprettholde en åpen dialog med våre naboer.

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen

for Franzefoss AS

Ida Nilsson

Fagsjef Miljø

Mobil. +47 48 31 20 99

Fax. +47 67 15 20 01

www.franzefoss.no

MONSTERMASTENE - BÆRUM KOMMUNE SKYLDER PÅ STATEN

"I september 2010 sendte tre departementer ut et brev til samtlige av landets ordførere og rådmenn om tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon. I brevet heter det:

«Vi henstiller til alle kommuner og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn. Vi henstiller videre om at utbyggere likebehandles når slike anmodninger skal behandles».

 

For å oppfylle dette må kommunen som grunneiere vurdere alle forespørsler om i hvert enkelt tilfelle"

Med denne begrunnelsen mener Bærum Kommune at de nærmest er pålagt av Staten å legge til rette for mobilmaster på kommunal grunn.

Uttalelsen inngår i det svaret Bærum Kommune ga i et møte med vellene i Bærum onsdag 12. juni. Du kan lese spørsmålet fra Gjettum Vel og hele kommunens svar her:

Spørsmål fra Gjettum Vel:

 

«I takt med utbyggingen av mobiltelefonnettet for 3G og 4G - det står for henholdsvis tredje og fjerde generasjons mobilnett - har tilsynelatende mobiloperatøren Mobile Norway A/S skaffet seg viktige fortrinn gjennom avtaler som inngås mellom Kommunens eiendomsavdeling og mobiloperatøren i hvert enkelt tilfelle. Det reises flere nye 30 meter høye antennemaster i små, gjenværende grønne flekkene i tette rekkehusområder eller mer spredte villaområder. De "grønne flekkene" eies av Bærum kommune og forvaltes av Eiendomsseksjonen. Innen Gjettum Vels område har vi fått en 30 meter høy mast plassert vesentlig nærmere nabogrensen til private villaeiere i Emil Stangs vei enn opprinnelig godkjent av kommunen.

Den siste uken har vi lest i Budstikka om tilsvarende innen et annet velområde i Bærum, en 30 meter høy mast - omtalt som "monstermast" - tett på adressen Nedre Toppenhaug 5. Underskriftskampanje er underveis til Kommunen.

Vårt konkrete spørsmål til Ordføreren her og nå i kveld blir derfor: - Hvor lenge skal Bærum kommune tillate slike installasjoner så tett på bolighus, eller plassert på opprinnelig regulert lekeområde, når de pr monstermast bare gir Kommunen en årlig leieinntekt på ca. 60.000 kroner?

Eventuelt oppfølgingsspørsmål: Er det korrekt å plassere slike master tett opp til nærmeste naboer og deres eiendommer i henhold til plan- og bygningsloven?»


Svar fra Bærum Kommune:

I september 2010 sendte tre departementer ut et brev til samtlige av landets ordførere og rådmenn om tilrettelegging for bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon. I brevet heter det:

«Vi henstiller til alle kommuner og fylkeskommuner om i størst mulig grad å etterkomme anmodninger fra utbyggere av mobilkommunikasjonsnett om å få tilgang til å plassere utstyr på offentlig grunn. Vi henstiller videre om at utbyggere likebehandles når slike anmodninger skal behandles».

 

For å oppfylle dette må kommunen som grunneiere vurdere alle forespørsler om i hvert enkelt tilfelle.

 

Sakene behandles av kommunen utfra konkrete søknader om plassering. Hvis det er aktuelt å plassere master på kommunal eiendom/bygninger så skal utbygger  først  innhente grunneiers tillates deretter vil en søknad bli behandlet av bygningssjefen etter reglene i plan-og bygningsloven. Samferdselsdepartementet har i flere brev pålagt kommunene å tilrettelegge for slike etableringer for å sikre god kommunikasjonsinfrastruktur. Kommunens holdning til å tillate master er ikke  knyttet til leieinntekter.

 

Rådmannen ( Eiendomssjefen) vil fremme en egen politisk sak til høsten  om forholdene knyttet til bruk av kommunal grunn og bygninger til mobilmaster m.m.

 

Konkret plassering blir vurdert av bygingssjefen iht reglene i plan- og bygningsloven herunder nærhet til nabogrenser. Hvis en mast ikke er satt opp  i tråd med tillatelse, ber jeg om at dette varsles bygningssjefen som kan fortolke forholdet videre.

 BÆRUMVELLENES FELLES HAGEAVFALLSINNSAMLING 2013

Gjettum Vel har i år valgt å delta i Bærum vellenes felles hageavfallsinnsamling 2013:

I vårt område vil innsamling foregår fra kl. 07.00 fra den 29. april – til 3. mai 2013.

 • Velmedlemmene setter ut hageavfallet ved innkjørselen eller på en godt synlig  samleplass ved vei, (gjelder for huseierforeninger, borettslag og sameier), i angitt periode, så henter Renova, www.renova.no,  hageavfallet med komprimatorbiler.
 • Kvistene med maks grentykkelse 15 cm, (krav fra Isi), legges ut i bunter,  gress og løv legges i sekker. OBS: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i plastsekker, men bør buntes. Følgende tas ikke med: Dårlig buntet kvist og lengder over 2 m.
 • Sekkene skal ikke knytes igjen og må ikke inneholde jord, stein og grus!  Husk sekkene må kunne løftes!
 • Ved hver husstand/samleplass kostes alt bøss opp og de oppskårne plastsekkene puttes opp i en hel plastsekk, som settes igjen.
 • Vi henviser ellers til www.Gjettumvel.net, hvor vi vil legge ut ytterligere informasjon om hageavfallsinnsamlingen. Dette tilbudet er gratis for vellets medlemmer og er en enkel og grei måte å bli kvitt kvist og kvast på. Med litt ekstra dugnadsinnsats kan vi nå benytte muligheten til å rydde opp i vårt nærmiljø.
 • Renova opplyser at de ikke vil følger noen fast oppsatt kjørerute, men følger velkart innhentet fra Bærum kommune. Sekkene kan derfor bli stående utover i innsamlings-perioden inntil bilen kommer til ditt område. Når et område/gate er dekket vil ikke bilen komme tilbake dit igjen senere i perioden.

KREVER DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI REVET

I løpet av august i fjor fikk nærmiljøet omkring Emil Stangs vei, Ingeniør Hoels vei, Skriverveien, Gjettumkollen, Fossilveien, Søndre Gjettum og Vallerveien et landemerke: Den 30 meter høye mobilantennemasten til Mobile Norway AS. Masten ble reist i den delen av sommeren 2012 som de fleste av naboene var bortreist på ferie.

Reaksjonene har vært sterke. Gjettum Vel var i et kort orienteringsmøte med kommunens plansjef, eiendomssjef og reguleringssjef den 3. januar i år. I påvente av et omforent refererat fra dette møtet har vellet likevel sendt denne henvendelsen i dag, tirsdag 29. januar, rettet til reguleringssjefen. 

Her er ordlyden i e-posten: 


BÆRUM KOMMUNE
Reguleringssjefen
1304  SANDVIKA
  
DEN 30 METER HØYE ANTENNEMASTEN TIL MOBILE NORWAY AS I EMIL STANGS VEI
   
Ifølge siste info fra mobiloperatøren Mobile Norway AS, ble selskapets nye mobilantenne satt i ordinær drift den 9. januar 2013. I løpet av august 2012 - mens det meste av nabolaget til Emil Stangs vei, Ingeniør Hoels Vei, Skriverveien, Gjettumkollen, Fossilveien og Dr. Høsts vei på Gjettum - ble antennemasten reist uten at selskapet hadde tid til å vente på Kommunal- og regionaldepartementets endelige behandling av Gjettum Vel klage over feil i saksbehandlingen på flere plan.
   
I dag står antennemasten som et landemerke på den skogskollen ved Emil Stangs vei som i forbindelse med reguleringsplanen for Heitmannsskogen omkring 1965 ble ekspropriert til lekeareal. Dette er et tankekors i seg selv!
   
På vegne av våre mange medlemmer i og omkring dette nye landemerket har vi fulgt denne saken, fra vi senhøstes 2009 opplevde at et fåtall av de nærmeste naboene ble nabovarslet på foreskrevet måte. Vellet selv ble ikke nabovarslet. I nabovarselet til to av de tre aller nærmeste naboene som mottok nabovarsel fra mobiloperatørens konsulentselskap, Technogarden Engineering Resources A/S, Sandvika, var det satt en tidsfrist identisk med den dagen som nabovarselet ble mottatt. - Slik startet saken fra vår side.
   
Høsten 2012 og hittil i vinteren 2012/13 har Gjettum Vel fulgt opp "saken", og kan nå som anlegget er driftssatt, fremkomme med følgende:
   
1. Masten er plassert på kote 105,0 m, som omsøkt. Det er i ekspropriert lekeområde for nærområdet.
   
2. Masten er ikke utført slik som den ble dispensasjonsgodkjent for: Bare de nederste ca 15 meterne er holdt i fargen til trestammene på skogskollen, i en slags "stammebrunt". De øverste 15 meterne, som i hovedsak stikker opp over de høyeste trærne på kollen, er holdt i metallfarge som gjør at masten fremstår som et "lystårn i skauen" når solen skinner på metallet, noe som overhodet ikke var intensjonen.
   
3. Masten er ikke plassert 11,0 meter fra nabogrense, men 7,5  m fra denne.
   
4. Masten er vesentlig tykkere enn inntegnet på de skissene som fulgte med nabovarsler og som er godkjent. Ved fundament er omkretsen målt av oss til 2,60 m, som tilsvarer tykkelsen på fire til fem av de nærmeste trærne på skogskollen. En omkrets på 260 cm gir en diameter på 82,8 cm (828 mm). Til illustrasjon til MN - AKH242.3_Valler skole er oppgitt diameter 700 mm for de to nederste seksjonene, 500 mm for de to neste, og 250 mm for de to øverste. Tar vi utgangspunkt i alle de seks seksjonene à 5,0 m (5000 mm lengde) med et gjennomsnitt på 483 mm i diameter, er rørdiameteren blitt 38 prosent større enn omsøkt. Dette er et forhold av vesentlig betydning når antennemastens nærhet i bomiljøet skal vurderers. 
 
5. Gjettum Vel kan ikke se at det er beskrevet noe om antennemasten som mulig ny støykilde i nærmiljøet. I og med at installasjonen ble driftssatt såpass nylig som den 9. januar 2013 - en tid på året da man vanligvis ikke nyter deler av dagen ute i det fri på egen eiendom - har ikke vellet forutsetninger for å vurdere den støy som såvel mast som apparathytte måtte påføre de nærmeste naboene.
 
Når antennemasten nå er blitt driftssatt, ville det være naturlig å foreta støymålinger både fra JACO utstyrshytte og fra selve masten. Ut gjennom høsten 2012 er det ved gjentatte anledninger bemerket sjenerende støy i form av metalliske klikkelyder fra masten.
   
6. Eier av østlige halvdel av dobbeltgarasje (hjemmelshaver til Emil Stangs vei 21 B) der et teknisk apparatskap er skrudd fast på garasjens nordside, anfører at han aldri er blitt forespurt om eller har gitt tillatelse til en slik oppsetting og vil heller ikke gjøre det i dag, ultimo januar 2013.
 
Hele garasjerekken, som er oppført i årene 1968/69, trenger både til utskiftning av ytterpaneling, dessuten beising av ytterkledning. Det tekniske apparatskapet AKH242 og utstyrsthytte AKH242 umuliggjør dette.
 
Målene for det tekniske skapet som er skrudd fast i garasjevegg, har vi målt til 49 cm bredde, 66 cm høyde og 22 cm lengde (dybde)
   
7. Ingen av eierne til nevnte dobbeltgarasje har gitt tillatelse til at betongfundamentet til JACO utstyrshytte er støpt sammen med grunnmursplaten for garasjerekken i Emil Stangs vei.
   
8. JACO utstyrshytte har følgende ytre mål: 130 cm bredde, 68 cm lengde og 170 cm høyde. Dette er vesentlig mindre enn omsøkt. Heller ikke på dette punktet har mobilselskapet forholdt seg til spesifiserte mål / tegninger. Utstyrshytten skal kles med panel og males i samme farge som garasjene.  Det er ikke gjort.
   
9. Utstyrshytten er ikke kledd med panel og derfor heller ikke malt (beiset) i samme farge som garasjene.
   
10. Fundamentene til JACO utstyrshytte er ikke overdekket og heller ikke skjult under bakkenivå.
  
11. Etter påtrykk fra Gjettum Vel er ikke-isolerte koblinger og ledninger i plastrør opp av jord endelig blitt tettet i løpet av januar 2013.  Hvis ikke dette hadde vært gjort, ville "en bøtte vann" ha satt hele anlegget ut av funksjon. 
  
12. Når det gjelder mulig strålingsfare fra antennemasten, har vi ikke forutsetninger for å vurdere dette. På den annen side er vi kjent med at Statens strålevern i 2010 - altså ett år etter at Technograden Engineering Resources A/S, Sandvika - formelt søkte om etablering av den 30 meter høye antennemasten på kommunal grunn i Emil Stangs vei, hevdet at omtrent 35 prosent av befolkningen i Norge ofte eller av og til tenker på helseeffekter knyttet til stråling fra antennemaster (basestasjoner). Sagt på en annen måte: Flere enn hver tredje nordmann får forringet livskvalitet på grunn av engstelsen ved å bo tett på slike anlegg. I dette tilfellet er det 30 - 50 meters avstand til de seks nærmestliggende boligene med adresse Emil Stangs vei 9, 15 og 17 A - D.
 
Gjettum Vel vil også peke på en betydelig verdiforringelse av de nærmeste eiendommene ved å ha en slik fremmed installasjon så tett innpå seg.
  
Vår ærbødige konklusjon på at mobiloperatøren Mobile Norway A/S på så mange og viktige punkter har avveket fra gitt dispensasjon, at konsekvensen må bli at den 30 meter høye antennemasten rives og flyttes til en annen plassering.
   
Gjettum Vel har har i den anledning søkt teknisk fagkompetanse  som viser at en antennemast på 15 meters høyde (halvparten av hva den er blitt) ville være tilstrekkelig til "nærkontakt" med nærmeste mobilantenne tilhørende Mobile Norway A/S.  Nærmeste fysiske hindring er rekkehuset (firemannsboligen) på adressen Gjettumkollen 26 A - D (Gjettumkollen Huseierforening) med sin mønehøyde på kote 116,4 m.
  
På taket av høyblokken på adressen Vebekkveien 6 / Dønskitoppen 14, i luftlinje 1.125 meter rett vestover fra Emil Stangs vei, har mobiloperatøren sine egne antenner på kote ca 105,0 m. Det betyr at en antennemast på 15 meters høyde (mastetopp på kote 120,0 m) hadde vært tilstrekkelig til å full dekning 360 grader rundt fra Emil Stangs vei.
   
Vi ser fram til at Bærum kommune v/Reguleringssjefen imøtekommer Gjettum Vels krav om riving av den 30 meter høye antennemasten og flytting til en mindre sjenerende lokalisering.
   
Vi unnlater heller ikke gjøre Bærum kommune oppmerksom på at installasjonen slik den nå står - og er driftssatt -, kommer i konflikt med Grannelovens bestemmelser om høyde og avstand fra skjenerende installasjon til nabogrense. Med en avstand av 7,50 m fra nabogrense setter Granneloven av 1965 en høydebegrensning på 22,5 meter.
  
Denne e-post blir også sendt i papirversjon til Bærum kommune v/Reguleringssjefen.
   
1342 GJETTUM, 29. januar 2013
Med vennlig hilsen
GJETTUM VEL
Bernt Lie,
styreleder.

KLART NEI TIL LYSREGULERT FOTGJENGEROVERGANG PÅ VALLER

Nye Gjettum stasjon blir gjerdet inn med 2,10 m høyt gittergjerde

Når den oppgraderte Kolsåsbanen blir åpnet til de tre siste stasjonene Gjettum, Hauger og Kolsås i oktober neste år, må trafikantene til nye Gjettum stasjon belage seg på en opptil 600 meter lang ekstra-etappe for å komme til og fra banen. Det skyldes at utbygger og prosjektleder har fått klare signaler fra Tjenestestedet vei og Trafikk i Bærum om at det er uaktuelt å etablere en lysregulert fotgjengerovergang i Bærumsveien i flukt med undergangen under Kolsåsbanen i vestenden av stasjonen.

Dette kom fram på et oppklaringsmøte som Gjettum Vel hadde bedt om med prosjektledelsen i Ruter A/S, Kollektivtransportproduksjon A/S og Bærum kommune, assistert av Tom Linderud fra Vei og trafikk i Kommunen. Møtet ble holdt i Planavdelingen i Kommunegården mandag 28. januar kl. 14.30.

- For trafikkfarlig
Vellet ble forleden kjent med at Bærumsveien blir inngjerdet forbi Vallersenteret for at fotgjengere både til forretningssenteret og til stasjonsplattformene ikke skal kunne ta en snarvei over og krysse Bærumsveien slik mange fra Gjettum skole og Søndre Gjettum gjør idag. Alle vil måtte benytte eksisterende undergang ved rundkjøringen Bærumsveien x Vallerveien. Dette kom fram under det første nærmiljømøtet om nye Gjettum stasjon som KTPAS inviterte Vellet, FAU'ene ved Gjettum og Levre skoler samt et par huseierforeninger omkring Vallersenteret til. Dette møtet var tirsdag 22. januar på anleggsbasen på Avløs.

Dette overraskende utspillet fikk Gjettum Vel til å ekspressinnkalle til et oppklaringsmøte, som kommunens prosjektleder for Kolsåsbanen, senioringeniør Kari Sagbakken, fikk til allerede i dag, mandag 28. januar.
Fra vellet deltok styremedlemmene Ove Tønnessen og Inger B. Steensland og styreleder Bernt Lie.

- Som i Bærumsveien ved Bjørnsletta stasjon

Vellets styreleder redegjorde kort for det som nabolaget til nye Gjettum stasjon hadde oppfattet at Planutvalget, og senere Formannskap og Kommunestyre, hadde sluttet seg til som et alternativ til en angivelig dyr forlengelse av en planlagt kulvertløsning under banen til også å gå under Bærumsveien: En lysregulert fotgjengerovergang ved vestenden av inn- og utgående stasjonsplattform. 


Ove Tønnessen gjorde seg til talsmann for at løsningen om en kulvert både under banetraseen og Bærumsveien burde ha kommet på bordet tidligere, men at Ruter A/S av økonomiske hensyn ikke ønsket en slik løsning: - "Et par titalls millioner av en totaltsum på 1,3 milliarder, som Tønnessen uttrykte seg.

Styreleder Lie fremholdt at ved den nye Bjørnsletta stasjon på oslosiden av Kolsåsbanen ble det etablert en ny lysregulert fotgjengerovergang direkte til kulvert og oppgang til begge spor på Kolsåsbanen der, fra Bærumsveien. Her ble det også anlagt en undergang under både banen og Bærumsveien ved Shellstasjonen.
- Det er den samme Bærumsveien, FV 160, men med atskillig større trafikkbelastning enn ved Vallersenteret, som har fått en tilfredsstillende løsning i Oslo. Men dette går altså ikke an å få til på en vesentlig mindre trafikkert del av Bærumsveien over i Bærum kommune, konkluderte styrelederen.

- Ruter har tidligere gått for det samme

Ruters prosjektleder Øystein Otto Grov kunne mot slutten av det korte oppklaringsmøtet fortelle at de også hadde fremmet løsningen med lysregulering som Gjettum Vel gjorde seg til talsmann for, men at det på det sterkeste var blitt frarådet av Statens Vegvesen (på møtet ble veivesenet representert ved Tom Linderud fra Vei og trafikk, Bærum kommune).


Før partene gikk hver til sitt etter nærmere tre kvarters møte, åpnet Linnerud for at det - når banen er kommet i gang og man ser at det blir en uforholdsmessig stor omvei ved å måtte benytte kulverten (nåværende fotgjengerundergang) der Bærumsveien krysser Vallerveien, kunne tenkes å revurdere avslaget om en lysregulert forgjengerovergang ca tre hundre meter vest for selve Vallersenteret.

- Slaget er ikke helt tapt
- Slik jeg ser situasjonen vel halvannet år før Kolsåsbanen er kommet hit ut til oss, kan det vel være at noen går i tenkeboksen og har en bedre løsning enn å gjerde inne hele nye Gjettum stasjon og Vallersenteret. Men pr. dags dato kommer vi nok ikke lenger med denne saken, tror Lie. 

BL / 29.1.2013


STATNETT SKAL FORNYE SENTRALNETTET I OSLO OG AKERSHUS

Frokostseminar åpnet for at deler av Hamang - Smestad-høyspenten kan bli lagt i kabel

- Vi planlegger for den kaldeste dagen. Derfor vil Statnett øke kapasiteten i sentralnettet til Stor-Oslo, het det i invitasjonen til frokostmøtet torsdag 15. november i Oslo Kongressenter i Folkets Hus ved Youngstorget. 
Blant de berørte parter og velforeninger var Gjettum Vel til stede på dette frokostmøtet, der også Bærum Velforbunds styreleder Frits Lemstad hadde møtt fram. - Øvrige velforeninger langs Hamang - Smestad-linjen var ikke til stede på møtet. 

- Alternativanalysen
- Statnett lanserer alternativanalysen for hvordan sentralnettet i Oslo og Akershus kan fornyes, og vi inviterer til frokostseminar. Mulige løsninger for hvordan vi kan møte fremtidens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og miljøløsninger legges fram, ble det understreket i invitasjonen til møtet i uken som var.

Programmet
Etter registrering og frokostservering hadde Statnett dette programmet for de to formiddagstimene:
¤ 08.50: Velkommen - Nettplan Stor-Oslo ett år etter, v/konserndirektør i Statnett, Gunnar Løvås 
¤ 09.00: Presentasjon av Statnetts alternativanalyse v/prosjektleder i Statnett, Kyrre Nordhagen 
¤ 09.30: Hva betyr alternativene for Oslo og Akershus? v/byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H) 
¤ 09.40: Hva betyr alternativene for Groruddalen? v/stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) 
¤ 09.50: Hva betyr alternativene for friluftslivet? v/fagsjef naturforvaltning i Den Norske Turistforening (DNT), Oddvin Lund 
¤ 10.00: Energieffektivisering og fornybar energi i et fremtidig strømnett for Stor-Oslo, v/ Adm. Direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad 
¤ 10.10: Paneldiskusjon og spørsmål fra salen.
¤ 10.30: Avslutning.

Etter hva Gjettum Vel forstår etter møtet, er det et visst håp om at så snart Hamang transformatorstasjon / koblingsanlegg er bygd inn i fjell, kan den vestligste delen av høyspentlinjen - som da vil ha driftsspenning på 480 kV (i dag = 320 kV) - bli lagt i kabel.
- Denne saken har i noen år stått på arbeidsprogrammet til Bærum Velforbund.

Det avgjørende for kabling av dagens luftspenn er den befolkningsmassen som bor innen en radius av 150 meter fra høyspentlinjene. Også naturvernhensyn i Oslomarka vil telle med.

BL / 20.11.2012

GJETTUM VEL SPØR OG KOMMUNEADMINISTRASJONEN SVARER

Referatet fra møtet mellom styret i Bærum Velforbund og Bærum kommunes administrasjon er allerede klart

Fredag kveld 9. november kunne sekretariatet i Bærum Velforbund sende ut referat fra møtet mellom Velforbundet og Bærum kommune, som skjedde onsdag 31. oktober. På møtet stilte Kommunen med Ellef Ruud fra Plan og miljø, reguleringssjef Kjell Seberg, Svein Finnanger leder av Natur og idrett, og Tom Linderud, Vei og trafikk. Bærum Velforbund stilte med fungerende nestleder Erik Sennesvik, sekretær Rigmor Arnkværn, og styremedlem Kåre Lindemann.
Til dette møtet hadde Gjettum Vel innlevert tre spørsmål, som vi bringer nedenfor, med svarene fra Kommunen.
 
1.
Har Bærum kommune egentlig en helhetlig plan for området Rud-Hauger? Nå er det næringspark inkl. Plantasjen, nye boligområder, skoler, idrettspark, jordbruksareal og VHBN (Vestre Hauger Boliger og Natthjem) med planlagt utvidelse der. Gjettum Vel føler at alt dette virker lite gjennomtenkt.

Svar:
En flik utenfor Johs Haugeruds vei er tenkt til næring (handel).  Men svaret er at det ikke foreligger noen helhetlig plan for området.  Løken gård er et LNF-område.  Ved Kolsås vil det komme en fortettingsstrategi ? det er usikkert hva som da kan skje med jordbruket og inneklemte jordbruksarealer.  
Det er i dag store problemer med den økte trafikken på Brynsveien siden folk heller velger å kjøre her enn i Johs. Haugeruds vei.

2. 
Bærum idrettspark åpnes snart for aktiviteter. Hva med transportmulighetene nå som gjenåpningen av Kolsåsbanen til Kolsås i alle fall blir minst ett år forsinket?

Svar: Dette er det ikke tenkt spesielt på.  Ved en T-banelinje mellom Kolsås og Sandvika vil idrettsanlegget være en fremtidig stasjon.  Men dette ligger veldig langt fram i tid.  En mulighet er å føre linje rute 751 til Rykkinn fram til Kolsås ? det vil gi mye bedre dekning i det aktuelle området.   (Hvem tar opp dette?) 

3.
Gjettum Vel ønsker å vite hvordan Kommunen prioriterer oppussing / ombygning av de enkelte skolene våre, som har behov for det. Hvordan kommer prioriteringslistene til? Og hvordan kan det ha seg at én skole som har ligget høyt oppe på listen, kan forsvinne fra den, som for eksempel nybygg av Gjettum skole som var aktuelt for noen få år siden? Hva er status for skolene innen vårt vels område i dag?

Svar: "Eiendom" viser til en sak (0712) som var oppe i et utvalg der en tilstandsvurdering med prioritering ble vedtatt.  Fordi planer endres, blir også prioriteringer endret.
Vedr. skolene - se sak og utvalgsmøte i EOA (sektorutv. eiendom og administrasjon).

BL / 10.11.2012.

LYS PÅ KOMMUNALE VEIER IGJEN PÅ KOMMUNALE HENDER

Fra 1. september er det Bærum kommune som selv drifter og vedlikeholder alt veilys på kommunale og private veier
 
 
Bærum kommune overtok fra 1. september ansvaret for veilysene på kommunale veier. Kommunen overtok samtidig også ansvaret for veilys i private veier som har hatt veilysavtale med Hafslund. Det betyr at eiere av private veier i vårt distrikt for fremtiden får driftsregning fra Bærum kommune i stedet for fra Hafslund.
 
Målsettingen fra kommunens side er å drifte veilysene billigere. Sist var det Ringerikekraft på Hønefoss, på vegne av Hafslund, som  fysisk sto for drift og vedlikehold etter at de overtok tilsvarende avtale fra Otera, datterselskap av Agder Energi i Kristiansand S.
 
Alle som har hatt avtale med Hafslund, vil motta orienteringsbrev fra Kommunen. - Tilskuddsordningen til private veilys som Bærum Velforbund tidligere administrerte, falt bort for to år siden. 

- Velforbundet reiste saken på nytt
Enda et år har gått uten at Bærum kommune har refundert delvis de enkelte huseierforeningers, borettslags eller boligsameiers strømregninger for veilys i såkalte private veier. Det fikk Gjettum Vel til å forespørre Bærum Velforbund om det er noen som helst slags mulighet for at Kommunen igjen vil bevilge 500.000 kroner, eventuelt økt til 750.000 kr, pr år til en fortsatt refusjonsordning.
- Vi tok opp dette spørsmålet i det siste møtet med Administrasjonen. Hvilken virkning overtakelsen vil ha for det beløpet som veieiere i dag betaler, kunne de ikke svare på. Men intensjonen er at driften skal bli billigere. Det er derimot ikke satt av midler i budsjettet for kommende år. Det vil nok heller ikke bli foreslått fra Rådmannen verken for neste år eller senere år, med mindre det via politikerne kan legges inn et press, svarer styremedlem og p.t. permittertert styreleder Erik Sennesvik i Bærum Velforbund.

- Bærum Velforbund har gjennom flere politiske kanaler forsøkt å gjenopprette ordningen med delvis refusjon av veilysstrøm i det som av Bærum kommune omtales som private veier. Men det har ikke ført fram. Jeg mener å oppfatte at den gamle ordningen også var omstridt i enkelte partier. Det var ordfører Odd Reinsfelt som fikk på plass denne ordningen opprinnelig, om jeg har oppfattet det rett, sier Erik Sennesvik til Gjettum Vels nettsider fredag ettermiddag.

BL / 09.11.2012 

MØTEREFERATET FRA DIALOGMØTET OM VHBN ER MOTTATT

Tirsdag kom referatet etter tre ukers arbeid

- Bærum kommune ønsket å invitere naboer, borettslag og velforeninger til et dialogmøte om Vestre Hauger Boliger og Natthjem (VHBN). Formålet var å trygge og informere naboer og nærmiljøet om igangsatte tiltak, dele erfaringer fra andre kommuner, samt sikre bred involvering og best mulig utgangspunkt for videre samarbeid om forbedringer på Vestre Hauger, skriver referenten som også var møteleder, Einar Kindberg.

- Politiet ved Petter Høgli (politiførstebetjent ved Asker og Bærum politidistrikt; red's merknad!) informerte kort fra politiets ståsted. Han  gav en generell informasjon om bildet vedrørende husbråk, uro, hendelser og anmeldelser. Grunnet taushetsplikt kunne han ikke gå inn på enkelthendelser, heter det videre i referatet.
(NB: Red's merknad: Ingen av de tre våpen- og skyteepisodene i juni, juli og oktober er omtalt; episoden den 11. oktober - fem dager før dialogmøtet - var den alvorligste da åtte polititjenestebiler fra Asker og Bærum, med assistanse fra både Drammen og Oslo, samt en ambulanse rykket ut ved 23-tiden om kvelden. Nær 30 tjenestemenn var med på denne aksjonen.)

- Erfaringer
Frelsesarmeen ved Signe Haugen informerte om de erfaringer de har fra andre botiltak bl.a. i Oslo, botiltak som er tilrettelagt for liknende beboergruppe som ved Vestre Hauger Boliger og Natthjem.

- Fremmøtet
Fra Administrasjonen i Bærum kommune møtte kommunalsjef Trine Bakkeli og informasjonssjef Lisa Bang.
Fra Utviklingsenheten og HR-utvikling: Einar Kindberg og Hege Fossum. Gruppeledere var tjenesteledere fra Helse og Sosial.
Fra politisk nivå møtte ordfører Lisbeth Hammer Krog, utvalgsleder Siw Wikan, samt øvrige utvalgsmedlemmer fra BIOM (Bistand og omsorg).

- Informasjonsmøtet ble en idédugnad
Dialogmetoden ble benyttet. De fremmøtte ble inndelt rundt fem gruppebord med en gruppeleder ved hvert bord. 
Alle gruppene fikk muligheten til å ha dialog rundt to oppsatte gruppeoppgaver. Referatet er en oppsummering av de innspillene som ble fremmet fra alle gruppene.

Det møtte i alt 33 personer til møtet. De fremmøtte representerte ulik grad av naboskap ved VHBN, ulike frivillige organisasjoner som har samhandlet med beboere og ansatte ved VHBN. (Fra Gjettum Vels styre møtte seks av de ni styremedlemmene som ikke var på utenlandsreise eller opptatt i andre møter; red's merknad).

- Innspill
Innspillene tas med i det videre arbeidet med en evaluering av VHBN. Det vil bli utarbeidet en handlingsplan i forhold til hovedtemaene:
¤ naboskap bygd på trygghet og tillit
¤ målrettet og god kommunikasjon mellom VHBN og naboer og nærliggende næringsvirksomhet
¤ avklaring og tildelingsprosesser i forhold til målgruppe. 

- Takk
- Bærum kommune ønsker å takke alle de fremmøtte for en meget aktiv deltakelse og gode innspill. Innspillene som fremkommer i referatsform under, er i denne oppsummeringen utelukkende skrevet ut i den form som det ble fremmet i de ulike gruppesvarene, heter det til slutt i referatet, som er undertegnet med vennlig hilsen kommunalsjef Trine Bakkeli.

- De to gruppeoppgavene
Oppgave 1: - Hvilke erfaringer har du som nabo til Vestre Hauger Boliger og Natthjem?
Det ble listet opp til sammen 56 innspill.

Oppgave 2: - Hva kan involverte parters (?) bidrag være for at de problemer du opplever, kan løses på best mulige måte?
Det ble listet opp i alt 35 innspill.

BL / 06.11.2012

FORSINKET MØTEREFERAT FRA "DIALOGMØTET" OM VHBN

Akutt sykdom innen Helse og sosial gjør at referatet, med nye tiltak, kommer senere

Tirsdag 16. oktober arrangerte Bærum kommune ved tjenestestedet Helse og sosial en idédugnad i Rådhusets Festsal i Sandvika med omkring 50 deltakere fra nabolaget på Vestre Hauger, Gjettum Vel, forretningsdrivende på Kolsås og representanter for politiet. I stedet for et rent informasjonsmøte ble det arrangert en idédugnad, som kom svært overraskende på nabolaget ved Vestre Hauger Boliger og Natthjem (VHBN) - så overraskende at styreleder Jens Andreas Huseby i Hauger Park Borettslag A/L valgte å forlate møtet.

- Referatet kommer, men forsinket
I en e-post til Gjettum Vel dagen etter møtet svarer kommunalsjef Trine Bakkeli, på vår forespørsel om når referatet vil foreligge, at det vil skje innen to uker etter dialogmøtet.

- Jeg beklager at utsendelse av referatet etter dialogmøtet som ble avholdt den 16. oktober, ser ut til å bli cirka en uke forsinket. Forsinkelsen skyldes akutt innleggelse på sykehus for en av våre medarbeidere. Vi vil sende ut referatet så snart det foreligger, forklarer kommunalsjefen.

- Forslag til handlingsplan kommer
- Når de fremsatte forslagene er vurdert, vil vi utarbeide et forslag til handlingsplan og sende dette ut til borettslagene og Gjettum Vel. Denne prosessen vil vi måtte bruke litt tid på for å sikre samarbeid også med politi og andre samarbeidende instanser, skriver Bakkeli.

- Vi jobber nå også med å innhente relevante opplysninger fra politiet når det gjelder hendelser knyttet til Vestre Hauger, utrykninger, anmeldelser og bekymringsmeldinger fra nabolag m.m. som vi kan bruke i vår videre vurdering av aktuelle tiltak, avslutter kommunalsjef for Helse og sosial i Bærum kommune, Trine Bakkeli, sin e-post til Gjettum Vels styreleder den 2. november.

BL / 04.11.2012. 

VELLETS SPØRSMÅL TIL KOMMUNENS ADMINISTRASJON OG ORDFØRER

To ganger årlig har Bærum Velforbunds styre møte med toppledelsen i Bærum kommune der vellene kan stille sine spørsmål

Det andre - og siste - av årets to møter mellom styret i Bærum Velforbund og toppledelsen i kommunen foregikk onsdag 31. oktober. Gjettum Vel benyttet også anledningen denne gangen til å stille aktuelle spørsmål; tre i tallet for å være nøyaktig.
Dette var det vi ønsket svar på:

1.
Har Bærum kommune egentlig en helhetlig plan for området Rud-Hauger? Nå er det næringspark inkl. Plantasjen, nye boligområder, skoler, idrettspark, jordbruksareal og VHBN (Vestre Hauger Boliger og Natthjem) med planlagt utvidelse der. Gjettum Vel føler at alt dette virker lite gjennomtenkt.

2.
Bærum idrettspark åpnes snart for aktiviteter. Hva med transportmulighetene nå som gjenåpningen av Kolsåsbanen til Kolsås i alle fall blir minst ett år forsinket?

3.
Gjettum Vel ønsker å vite hvordan Kommunen prioriterer oppussing / ombygning av de enkelte skolene våre, som har behov for det. Hvordan kommer prioriteringslistene til? Og hvordan kan det ha seg at én skole som har ligget høyt oppe på listen, kan forsvinne fra den, som for eksempel nybygg av Gjettum skoler som var aktuelt for noen få år siden? Hva er status for skolene innen vårt vels område i dag?

Så snart referatet med allerede stilte spørsmålene foreligger, legger vi svarene som vi fikk på møtet, ut her på velsidene.

BL / 04.11.2012

- IKKE SAKBEHANDLINGSFEIL I MONSTERMASTSAKEN I EMILSTANGS VEI

Kommunal- og regionaldepartementet ga ikke Gjettum Vel medhold i vår anke over Fylkesmannens vedtak; brukte fem måneder på å svare

- Departementet har gått gjennom og vurdert Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak datert 27. mars 2012. Vi kan ut fra gjennomgangen ikke se at vedtaket lider av feil som tilsier at det er ugyldig. Departementet kan heller ikke se andre grunner som medfører at vedtaket bør omgjøres, svarer Kommunal- og regionaldepartementet på Gjettum Vels henvendelse til departementet angående Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak i klagesaken om  oppføringen av den 30 meter høye antennemasten for mobiltelefoni på kommunal eiendom på en skogskolle i Emil Stangs vei.

- Vellet skrev til deptet den 11. mai; fikk svar datert 11. oktober Det er Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet som har behandlet vellets klage / anke over vedtaket fattet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 27. mars i år. Departementets saksbehandler har vært seniorrådgiver Knut F. Rasmussen.
Gjettum Vel anket Fylkesmannens avslag på vår klage til departementet i brev av den 11. mai i år og purret på svar i nytt brev av den 24. august i år. 

- Startet høsten 2009
Det er mobiloperatøren Mobile Norway A/S som høsten 2009 søkte om dispensasjon til å rigge opp en 30 meter høy antennemast, på Bærum kommunes areal på en liten skogskolle om lag 30 meter fra nærmeste boligeiendommer i Emil Stangs vei 15 og 9 og rekkehusrekken nr 17 A - D. Saken startet veldig skjevt ved at verken utbygger eller deres konsulentselskap, Technogarden Engineering Resources A/S i Sandvika varslet alle aktuelle naboer eller velforening.
Flere naboer, som etter påtrykk fra Gjettum Vel, mottok nabovarsel i ettertid - fikk mulighet til å protestere mot tiltaket, slik Gjettum Vel også gjorde innen de oppgitt frister.

- Sommeren 2009
Gjettum Vel er kjent med at mobiloperatøren eller deres konsulentselskap allerede på ettersommeren undersøkte mulighetene for en plassering av en antennemast på taket av Valler videregående skole eller innen Solberg Borettslag II i Conradis vei. Både Akershus fylkeskommune (som eier av Valler vdg) og borettslagsstyret i Conradis vei sa klart nei til tiltaket. Dermed kastet Mobile Norway A/S i Oslo og Technogarden Engineering Resources A/S i Sandvika sine øyne på en plassering på kommunal grunn i et lite skogholt i Emil Stangs vei, tett på en nye brukt skole- og turvei og et større garasjeanlegg. Bærum kommune, ved Eiendomsseksjonen, er eier av området der den nå 30 meter høye antennemasten rager cirka tolv meter høyere enn de høyeste trærne på denne skogskollen ved Emil Stangs vei.

- Tekniske installasjoner på plass
Lørdag 3. november kunne Gjettum Vels styreleder måle opp avstanden fra den 30 meter høye antennemasten til en garasjerekke for fire dobbeltgarasjer tilhørende beboere i rekkehusene i Emil Stangs vei. Avstanden er 7,6 meter. Et apparatskap er montert på bakveggen til garasjen tilhørende én av disse beboerne, som ble svært overrasket da velstyreleder Bernt Lie tok ham med på befaring og viste ham installasjonene.
- - -
- Her det mye interessant å tak i, konkluderer styrelederen.

BL / 04.11.2012

DIALOGMØTE OM VESTRE HAUGER BOLIGER OG NATTHJEM

Torsdag kveld skjedde den hittil største politiutrykningen med åtte biler + en ambulanse

Fem dager før Bærum kommune ved Kommunalsjefen for Helse og Sosial har invitert naboer, borettslag og velforening til dialogmøte om Vestre Hauger Bolig og Natthjem (VHBN), skjer den hittil mest omfattende politiutrykningen til stedet i de 18 månedene som de 12 leilighetene for bostedsløse rusmisbrukere har vært et fungerende prosjekt. Til sammen åtte politibiler pluss en ambulanse ble tilkalt til Brynsveien 118 A - L ved 23-tiden i går kveld, torsdag den 11. oktober. 
Et så omfattende politioppbud kjenner ikke Gjettum Vel skal ha forekommet ved tidligere utrykninger til problemboligene på Vestre Hauger gård. 
Torsdagskveldens storutrykning var den tredje på like mange måneder.

- Et 30-talls bevæpnede
Øyenvitner til storutrykningen sent torsdag kveld skal ha iakttatt omkring 30 bevæpnede polititjenestemenn som stormet én av de tolv leilighetene i Brynsveien A - L. Beboeren i denne ene leiligheten hadde fått besøk av en "bekjent" med gassvåpen, og vedkommende selv alarmerte politiet om at det var blitt avfyrt en rekke skudd i leiligheten hans.
Da Gjettum Vels styreleder i natt forespurte operasjonssentralen ved Asker og Bærum politikammer om hvor alvorlig det hadde vært på Vestre Hauger en times tid tidligere, ble det svart at "det ikke var noe alvorlig i det hele tatt".

- Utrykning som til et terrorangrep
Beboere i Vestre Hauger Borettslag A/L føler at det som må ha skjedd i går kveld, var en meget alvorlig hendelse etter som politioppbudet var så stort og at det skjedde med full bevæpning. 
Det samme føler også vi i Gjettum Vel at det var, og at et slikt oppbud skaper ytterligere frykt i et stille nabolag der man spør seg selv når det skal skje et drap.
I forbindelse med tidligere politiutrykninger til Vestre Hauger gård har velstyreleder omtalt VHBN (Vestre Hauger Boliger og Natthjem) som et prosjekt helt uten styring fra høyt ansvarlig hold innen kommunen. 

- Dialogmøte tirsdag
Gårsdagens "episode" blir ganske sikkert ett av temaene som blir tatt opp i full bredde under det dialogmøtet som Bærum kommune har invitert til i Festsalen i Rådhuset i Sandvika tirsdag fk. den 16. oktober kl.17.30.
Formålet med dialogmøtet er å trygge og informere naboer og nærmiljø om igangsatte tiltak, dele erfaringer fra andre kommuner, samt sikre bred involvering og best mulig utgangspunkt for videre samarbeid om forbedringer på Vestre Hauger.
Kommunalsjef for Helse og Sosial, Trine Elisabeth Bakkelig, kunne sent fredag ettermiddag opplyse at 45 - 50 personer har meldt seg på til dialogmøtet, dit også representanter for forretningsdrivende på Kolsåssenteret og for politiet vil være til stede.

BL / 12.10.2012.

MONSTERMASTEN PÅ PLASS I EMIL STANGS VEI

Mobile Norway A/S reiste den 30 meter høye antennemasten i går - uten å avvente ankebehandlingen fra Gjettum Vel til
Kommunal- og regionaldepartementet

Fra mandag den 20. august troner et nytt landemerke i den såkalte Heitmannskogen mellom Emil Stangs vei og Skriverveien på Gjettum. I går reiste nemlig mobiloperatøren Mobile Norway A/S sin 30 meter høye mobilmast på en liten skogskolle i et mye brukt tur- og skoleveisområde, på Bærum kommunes grunn. Utbyggingssjef Arild Sunde hos mobiloperatøren bekrefter overfor Gjettum Vel at selskapet ikke har ønsket å vente med å reise masten til ankebehandlingen i Kommunal- og regionaldepartementet er avgjort.

Parallelt med Gjettum Vels anke både til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og nå senest til departementet, jfr vårt brev av den 11. mai i år, arbeider eieren av det nærmeste bolighuset Emil Stangs vei 15, Ola Westby - som bor på Ranheim ved Trondheim - for å få stoppet det som i nabolaget omtales som "monstermasten". Han skriver i en e-post til vellet at det ikke spiller noen rolle for sakens realiteter at masten allerede er reist. Ankesakene vil uansett bli kjørt videre.

Mobile Norway A/S sin utbyggingssjef Sunde uttaler til Gjettum Vel at han ser fram til at mobilabonnentene i Gjettum-området vil få vesentlig bedre mobildekning.
BL / 21.08.2012

NABOMØTE FRANZEFOSSBYEN INDUSTRIOMRÅDE

Informasjon fra  Franzefossbyen Industriområde:


Som en oppfølging av tidligere nabomøte på Franzefossbyen Industriområde inviterer vi til åpent nabomøte på anlegget i Franzefossveien 19 den 28. august kl. 18.00. Møtet vil avholdes i kantinen i kontorbygget (første bygget til høyre innenfor porten).

Temaer på møtet vil være:
- Dagens drift
- Fremtidsperspektiver
- Miljøpåvirkninger fra vårt anlegg
- Spørsmål og diskusjon

Vi hadde satt stor pris på om denne invitasjonen kan distribueres til medlemmene i deres velforeninger. Møtet vil også bli kunngjort i Budstikka.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

for Franzefoss AS

Ida Nilsson

Fagsjef Miljø

Mobil. +47 48 31 20 99

Fax. +47 67 15 20 01

www.franzefoss.no

MISBRUK AV KONTEINER UNDER VÅRAKSJONEN

- En av de tre konteinerne inneholdt mye som aldri skulle da vært dumpet der

- Vi er veldig skuffet og lei oss over at noen har benyttet vår våraksjon den 24. - 25. mai til å bli kvitt hvitevarer som overhodet ikke inngår i vår skrotinnsamling, uttaler styreleder Bernt Lie. Han orienterte velstyret om saken i møtet mandag 18. juni. Det er konteineren som var utplassert ved veikrysset Levretoppen x Dugnadveien som fikk et uønsket innhold som kostet vellet kr 4.990,- (inkl. moms) ekstra. På grunn av dette ble våraksjonen 2012 nøyaktig 30,2 prosent dyrere enn uten dette ekstraavfallet.

Franzefoss Gjenvinning A/S, som plasserte ut tre stk 18 kubikkmeter store konteinere om formiddagen torsdag 24. mai og hentet dem igjen et døgn senere og avleverte konteinerne på den kommunale avfallsplassen på Isi, har på bakgrunn av kjøresedler identifisert konteineren like ved gamle Gjettum stasjon - krysset Levretoppen x Dugnadveien - som den som synderne hadde brukt, eller misbrukt. Dette er innholdet som vellet er blitt belastet nær fem tusen kroner ekstra for av såkalte hvitevarer:
- to lamper
- tre telefoner
- to ladere
- en ledning m/kabler
- en videospiller
- en PC
- en varmeovn
- en kompressor
- en vaskemaskin.

- Ille ...
- Vi synes det er trist at enkelte ikke respekterer hva som vellets årlige våraksjon omfatter og absolutt IKKE omfatter. Det assorterte utvalget av hvitevarer kan nesten tyde på at det er en bedrift i området som har funnet denne "greie og lettvindte" måten å kvitte seg med tingene sine på.  Alle disse er det jo en returordning på, hvor man eventuelt har anskaffet disse hvitevarene. Den eller dem som har påført oss denne ekstrakostnaden som ellers kunne ha vært brukt til glede for noen innen det store velområdet, har jo måttet bruke bil til konteineren i Levretroppen x Dugnadveien. Hvorfor man da ikke fortsatte til Isi og betalte kr 50,- for å komme fram til deponeringsstedet for hvitevarer, er en gåte for meg, sier styrelederen.
- Skulle det være noen som føler seg skyldbetynget og mener at de har vært tidligere eiere av ovennevnte, er det en enkel sak å ta kontakt med styret, så skal de få tilsendt regning på hva det kostet oss i ekstrakostnader, legger Lie til.

- Vurdere andre ordninger
På mandagens styremøte vedtok vi å orientere oss mot andre ordninger for den årlige skrotinnsamlingen vår, eventuelt supplert med felles innsamling av kvist- og hageavfall sammen med andre velforeninger, og en samlet innsamling av hvitevarer som blir belastet den enkelte ved angjeldende boligadresse.
BL / 22.06.2012.

MØTE MELLOM FORMANNSKAPET I BÆRUM KOMMUNE OG VELFORENINGENE

23. mai ble det avholdt møte mellom Formannskapet og velforeningene der vellene på forhånd hadde oversendt spørsmål de ønsket svar på. 9 foreninger hadde sendt inn tilsammen 18 spørsmål.

Gjettum Vel stilte følgende spørsmål:

"Nå når kommunen igjen står som eier av Bærums veibelysning, ønsker Gjettum Vel et klart svar svar på om begrepet "private veilys" endelig kan skrinlegges og god veibelysning igjen kan bli et kommunalt gode for hele Bærums befolkning langs alle stier, gater og veier slik som det opprinnelig var i kommunen ?

Begrunnelse: Veibelysning var en gang et kommunalt gode langs Bærums stier, gater og veier inntil salget av Asker og Bærum E-verk og begrepet "private veilys" oppsto. Innføringen av begrepet "private veilys" rammet i stor grad de store feltutbyggingene som fant sted i Vestre Bærum i siste halvdel av 1900-tallet. Utbyggingen på Gjettum Syd er et godt eksempel. Gjettum Syd sto på Høyres boligprogram i 1981 og ble regulert i nært samarbeid med kommunen. Feltets hovedadkomst; Søndre Gjettum fikk til sammen 28 kommunale veilys. Etter salget av E-verket i 1990-årene beholdt kommunen lys i 9 av lampene, mens de øvrige 19 plutselig ble fakturert Søndre Gjettum Huseierforening som "private veilys".
 
Svar: Saken vil bli politisk behandlet. Kostnadene er viktigere spørsmål enn eierskapet til veiene/lampene. Saken angår ca 2700 steder/punkter og innebærer derved en betydelig kostnad".

FRANZEFOSS HAR FORETATT STØYMÅLINGER

Fra Franzefoss AS har vellet mottatt følgende melding:

Vi har tidligere informert dere om at det skulle gjennomføres støv- og støymålinger på Franzefossbyen Industriområde. Målingene er nå gjennomført og rapportene er lagt ut på Franzefoss sin hjemmeside:

http://www.franzefoss.no/Dagens-drift2

Støvmålingene viste fine resultater, unntatt i et målepunkt ved en måling. Konsulenten mente at denne målingen ikke var representativ for støvnivået i området.

Støyvurderingene viste at det er noen få hus som er på grensen til anbefalt støynivå, både på natten og på dagen. Vi har kontaktet disse naboene. I tillegg er det planlagt tiltak for å minske støynivået fra anlegget.

Som en oppfølging av nabomøtet som ble avholdt i fjor, har vi planlagt et nytt møte 29. august kl 18. Møtet vil være i Franzefossbyen.. Mer informasjon kommer når det nærmer seg.

Har dere noen spørsmål eller kommentarer, vennligst ta kontakt med undertegnede eller daglig leder for Franzefossbyen AS, Gaute Markussen (tlf: 906 20 572 eller gama@franzefoss.no).

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen

for Franzefoss AS

Ida Nilsson

Fagsjef Miljø

Mobil. +47 48 31 20 99

Fax. +47 67 15 20 01

www.franzefoss.no

ENDELIG VÅRAKSJON

Årets aksjon omfatter tre konteinere iht årsmøtevedtak

Endelig har styret i vellet funnet passende datoer for årets våraksjon, som av økonomiske årsaker  blir noe mindre enn tidligere år og dessverre kommer etter den 17. mai.

Torsdag 24. mai ca kl. 12.00 vil 1 stk 18 kbm konteiner bli utplassert på følgende tre steder:

1. Levretoppen x Dugnadveien
2. Vallerveien x Gjettumkollen
3. Parkeringsplass Hauger Park Borettslag A/L og Hauger Park Boligsameie, v/Hauger Skolevei 70.


Fredag ettermiddag 25. mai blir konteinerne hentet inn igjen.

Våraksjonen omfatter skrot som i løpet av året har samlet seg opp etter ut- / innflytting / modernisering.
NB: Aksjonen gjelder IKKE hageavfall, malingsspann, hvitevarer, bildekk e.l.
Når konteinerne er blitt fulle, så er de fulle. Respektér dette!
Aksjonen arrangeres for vellets medlemmer! - Den er avertert i Budstikka tirsdag 22.5.2012 som KUNNGJØRINGsannonse.

Vennlig hilsen
Styret.

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GJETTUM VEL 24. APRIL 2012

GJETTUM VEL

ÅRSMØTE 24. APRIL 2012

Tilstede fra styret:  Bernt, Inger, Anne Marie, Odd Magne, Ove, Rune og Anne Gina

Forfall: Inger Lise og Tone Lise

Velkommen -

ved styreleder Bernt Lie, som gikk litt igjennom Gjettum vels historie og som i år fyller 90 år. Gjettum vel er nå landets største velforening i antall medlemmer.

Samfunnsutviklingen i Bærum de nærmeste 20 årene – og Planutvalgets rolle   ved varaordfører og planutvalgsleder Ole Kristian Udnes.

 

Det bor flere i Bærum kommune enn i flere av de store bykommunene. Innbyggertallet er nå 115000.

Bærum kommune er Norges største arbeidsgiver: 12.000 ansatte/7.000 årsverk

Kommunen utmerker seg innen flere områder for eksempel: beste service kommune.

Kommunen hensyntar 4 områder: Marka – byen – elva – sjøen

Kommunen har mange utfordringer. Følgende 4 områder er de viktigste:

Fullføring av Fornebyutvikling samt baneløsning

Områderegulering av Sandvika – utvikle en attraktiv by i samspill med viktige kulturmiljøer, fjord og elv

Ny miljøvennlig E18 gjennom Bærum

Opprettholde grønn perle og dempet vekst.

Planutvalget – alle dokumenter er tilgjengelig. Planutvalget møtes annenhver torsdag.

Kommuneplan 2010-20

Hovedpunkter: 450 nye boliger pr år, BYA 20% av tomtestørrelse, nye krav til tomtestørrelse for eneboliger: 800 m2.

Gjettum – Kolsås – Dønski, aktuelle utfordringer;

Fullføring av Kolsåsbanen, områderegulering av Kolsås, økt fortettning langs banen? Trafikksituasjon og trafikksikkerhet.

Rekkehus og blokker fra slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene:

Er de brannsikre nok i 2012?

ved Brannsjef Anne Hjort, Asker og Bærum Brannvesen

Brannsjefen gikk igjennom brannsikring som den enkelte beboer kan gjøre selv. For beboere i rekkehus anbefalte hun sjekk av loft og gesims.

Asker og Bærum Brannvesen holder kurs for borettslag og sameier. Ta kontakt med Brannvesenet for mer informasjon.

Årsmøtet – Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent

2.     Styrets beretning.

Under Representasjon, punkt 2 endret tekst til: Nestleder I. Steensland i Gjettum vel møtte til Landsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon lørdag 10. mars 2012 i egenskap av styremedlem i VFO.

Under Medlemmene: tall i parentes mangler forklaring. Tall i parentes er antall kollektive medlemmer. Rettes i styrets beretning 2012-13.

3.     Regnskap

Godkjent.

4.     Vårryddeaksjonen 2012

Følgende ble foreslått:

1)     Merking av kontainere kun for Gjettum vel

2)     3 stk kontainere. Vedtatt.

3)     På grunn av sen påmelding til ny ordning vidreføres bruk av kontainere i år. Vedtatt.

Innspill: Skriv en artikkel som legges ut på Gjettum vel sin hjemmeside om å ikke benytte kommunal grunn/grøntområde til avfallsplass av for kvist, kvast og annet hageavfall.

5.     Budsjett for 2012.

Budsjettet korrigeres til 3 kontainere. Vedtatt.

6.     Valg.

Følgende styremedlemmer ble valgt for to år:

Anne Marie Bakke (gjenvalgt)

     Odd Magne Sørlie (tidligere vara)

     Rune Hoel, Hauger Park Borettslag A/L

Nora Haug, Lensmannsjordet Huseierforening

 

Varamedlem for ett år:        Hans Petter Rebo, Emil Stangs vei 27 D

Valgkomite for ett år:          Bent Bille Larsen (gjenvalgt) og Anne Gina Bjørn-Hansen

Revisor for ett år:               Arne Anthonisen

 

7.     Innkomne forslag.

Ingen.

 

Gjettum 02052012 agbh

Innkalling til årsmøte i Gjettum Vel.

Det innkalles til årsmøte i Gjettum Vel tirsdag 24. april 2012, kl.1900 i Samvirkemuseet på Gjettum, Dr. Høsts vei 41. Inngang fra trappene i Bærumsveien.

Dagsorden:

Kl.1900 Kaffe, te og kaker

Ca. kl.1910 Samfunnsutviklingen i Bærum de nærmeste 20 årene og Planutvalgets rolle. Varaordfører / planutvalgsleder Ole Kristian Udnes (H) orienterer og svarer på spørsmål fra salen.

Ca. kl.2010 Rekkehus og blokker fra slutten av 60-årene og begynnelsen av 70-årene: Er de brannsikre nok i 2012? Brannsjef Anne Hjort, Asker og Bærum Brannvesen, kommer med forslag til brannsikring som den enkelte beboer, eller styret i borettslag, huseierforeninger og boligsameier kan iverksette alene eller sammen med sitt forsikringsselskap. Brannsjefen svarer på spørsmål etter innlegget sitt.

Ca. kl.2100 ÅRSMØTE MED DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Styrets beretning
3. Regnskap 2011 med revisors beretning
4. Spørsmål om vårryddeaksjonen 2012
5. Budsjett for 2012
6. Valg
7. Innkomne forslag iht innkallingen til årsmøtet. Frist for innsending av forslag er mandag 23. april.

Velkommen!
Styret

I PLANUTVALGET TORSDAG 2. FEBRUAR

Annengangsbehandling av områderegulering Gjettum/Hauger - Kolsås er første sak

Det er en omfattende dokumentbunke som planutvalget har fått til gjennomgang forut for utvalgets første møte torsdag 2. februar. Høringsuttalelser fra nabolaget som var innkommet til kommunen innen den 10. januar, er kommentert i saksfremstillingen.

- Alle høringsuttalelsene som er innkommet etter den 10. januar, får utvalget presentert direkte til møtet, skrives det i saksfremlegget til den omfattende saken.
Som kjent var høringsfristen for det fremlagte alternativ B for Hauger stasjon og Høgåsveien i bro over stasjon og banetrasé den 25. januar.

Interesserte i saken har - som alltid - anledning til å være publikum på tilhørerplass i Formannskapssalen i Rådhuset, inngang fra det gamle Klokketårnet. Planutvalgsmøtet starter kl. 18.00, og Kolsåsbanesaken er første ordinære sak på en omfattende saksliste.
- - -
Av øvrige saker på torsdagens utvalgsmøte som gjelder saker innen Gjettum Vels område, står

~ "Hauger skolevei 40 - dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan - midlertidig bruksendring av idrettshall til sommerbutikk" ,

~"Rudsveien 15 A - Behandling av klager av 08.08.2011 over avslag på endringssøknad".
BL / 29.01.2012 

VI BLIR FLERE OG FLERE OG FLERE ...

Gjettum Vel har ved årsskiftet til sammen 1.527 medlemmer, blant disse to bedrifter på Valler

På siste styremøte i vellet tirsdag 10. januar kunne styreleder i en kort oversikt over økonomi og medlemstall fortelle at det ved årsskiftet var registrert 1.527 medlemmer i Gjettum Vel. Det fordeler seg på 229 husstander registrert som enkeltmedlemmer og i alt 1.296 husstander kollektivt innmeldt gjennom huseierforeninger, boligsameier og borettslag.

I tillegg har to bedrifter på Valler på adressen Bærumsveien 385 meldt seg inn, etter hva vi forstår på grunn av vellets engasjement for å få til en best mulig løsning for nye Gjettum stasjon rett ved Vallersenteret.

Alt i alt gjør dette vellet vårt til det største i Bærum.

BL / 17.01.2012

ÅRSMØTE 2012 TIRSDAG 24. APRIL

Gjettum Vel har fastsatt sitt årsmøte 2012 til tirsdag 24. april kl. 19.00. Stedet er som vanlig Samvirkemuseet på Gjettum.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene arbeider styret med et par aktuelle programposter i forkant av det ordinære årsmøtet.

Legg inn denne tirsdagskvelden allerede nå i din møtekalender, selv om det er tre og en halv måned til møtet. - Påsken i år gir palmesøndag den 1. april og første påskedag den 8. april.

BL / 09.01.2012

KOMMUNEN KJØPTE FIRE BOLIGHUS PÅ DØNSKI

Bladde opp 46 millioner kroner for tre hybelblokker og en firemannsbolig i Dønskiveien

I høst la Akershus fylkeskommune gjennom megler ut sine fire hus i Dønskiveien 28 - 38 til salg på det åpne marked. Siste uke kunne Budstikka melde at Bærum kommunes eiendomsavdeling hadde sikret seg de fire husene, et stort parkeringsområde for 40 - 45 biler, og en firemannsbolig for til sammen 46 millioner kroner. Til eiendommene i Dønskiveien hører også større fri- og grøntarealer.

- Benyttet forkjøpsretten

Kommunens siste eiendomsprosjekt på Dønski omfatter de tre hybelbyggene med til sammen 36 hybler i nr 28 (grått hus), nr 30 (gult hus) og 32 (rødt hus), videre parkeringsarealet Dønskiveien 34/36 for 40 - 45 personbiler med automater, samt firemannsboligen (brun) i nr 38.

I forbindelse med at Gjettum Vel var invitert til åpningen av Marie P i Dønskiveien 50 fredag 2. desember, traff vi på eiendomssjef Tore Justad og forepurte underhånden om ikke kommunen burde slå til og benytte forkjøpsretten til det attraktive området mellom Martina Hansens Hospital og Mariehaven bo- og behandlingssenter.

Allerede i Formannskapsmøtet onsdag 7. desember fikk Rådmannen fullmakt til å bringe handelen i orden, et forhold som har unngått pressens og andre utenforståendes oppmerksomhet i fire uker.

- Ser fram til samarbeid

Gjettum Vel gratulerte eiendomssjef Tore Justad med eiendomshandelen så snart vi så saken omtalt i Budstikka, og Vellet ser fram til å bli informert om og ta stilling til spennende planer for området.

Ifølge Budstikka har Kommunen forpliktet seg til å leie tilbake til Fylket boligmassen for et tidsrom av inntil to år for å hjelpe Bærum sykehus med å skaffe korttidsboliger for sykehusansatte.

BL / 09.01.2012

SKILØYPE VALLER - DÆLI - STEIN BLIR NÆROMRÅDE-LØYPE

Natur og idrett i Kommunen preparer den tidligere lysløypen så snart det kommer mer snø

- Hvis det blir nok snø i vinter, vil løypen bli preparert som en nærområde-løype, forteller rådgiver Rolf Birger Halvorsen, Natur og idrett, til Gjettum Vel.
Svaret kom prompte til vellet mandag morgen.

- Mens snøen daler ned i Bærum en fredag formiddag dags dato fredag 16. desember 2011, tillater Gjettum Vel seg å spørre Tjenestestedet Natur og idrett ved kommunaldirektør Svein Finnanger om det er muligheter for at skiløypen blir brøytet og holdt ved like DENNE vintersesongen 2011/12, skriver styrelederen i en e-post.

I forbindelse med foregående vintersesong ble det fra flere hold innen Gjettum Vel område, og fra Avløs Vel, gjort henvendelser til Natur og idrett om muligheten for at Vei og trafikk - når snøen var kommet, fikk kjørt opp en skiløype ved den tidligere lysløypa som startet nederst i Dæliveien ved Valler stasjon. Etter hva vi i Gjettum Vel forsto da, var det ikke muligheter for dette vinteren 2010/11, påpekte vi fredag vår e-post til kommunaldirektør Finnanger.

Vi gleder oss over det positive svaret - og venter spent på mer snø ...
BL / 19.12.2011

RUDSVEIEN PÅ DØNSKI GJENÅPNET ETTER FIRE UKER

Siste asfalten ble lagt på overtid mandag; både Vebekkveien og Rudsveien fullført

Tidlig mandag kveld ble asfalteringsarbeidet på Dønski - der Rudsveien har vært innsnevret til ett smalt kjørefelt ved COOP-Prix og Dønski fritidshus - avsluttet. Etter at Gjettum Vel fredag før helgen henvendte seg til Tjenestestedet Vei og trafikk i Bærum kommune som hadde utstedt gravetillatelse til Fortum Fjernvarmes underentreprenør i perioden 21. november - 16. desember, gjorde oppmerksom på at det én ekstra arbeidsdag på å fullføre gjengraving og asfaltering. Ved 18.30-tiden var alt arbeidet avsluttet, og alle asfaltmaskinene ble kjørt vekk. Dermed var Rudsveien åpnet i full bredde med nylagt asfalt, samtidig som Vebekkveien også fikk nytt asfaltdekke.

I Dønskiveien har Fortum Fjernvarme igjen gravd opp veien for å legge flere rør for fjernvarmeforsyningen fra Hamang til Bærum Idrettspark. Dønskiveien er inntil videre innskrenket til ett smalt kjørefelt rett utenfor Dønski Bo og behandlingssenters innkjørsel.
BL / 19.12.2011

GRAVETILLATELSEN I RUDSVEIEN GÅR UT I DAG

Fjernvarmeutbyggingen over Dønski nærmer seg slutten. Delvis stengning av Rudsveien ved COOP Prix opphører mandag 19.12. etter 28 dagers arbeid under veien

I fire samfulle uker har underentreprenørene til Forum Fjernvarme A/S, Sandvika arbeidet under Rudsveien med å legge de nye fjernvarmerørene fra Hamang til Bærum Idrettspark på Hauger. Rudsveien har i hele denne tiden vært avstengt til ett smalt kjørefelt. Dette har i rushtidene morgen og ettermiddag ført til lange køer av alle slags kjøretøyer, i tillegg til alle bussavgangene i rute 122, 151, 159 og 733 som har sine faste avganger over Dønski mellom ca 05.30 og 01.00 natt.

Gravetillatelsen i Rudsveien går ut i dag.

- Lange pauser

En nokså kontant prosjektleder hos fjernsvarmeutbyggeren avviser Gjettum Vels innsigelse mot den sene fremdriften i arbeidet og henviser fredag formiddag til Bærum kommune som har gitt gravetillelse til og med i dag, fredag 16. desember.

I dag er det ingen aktivitet på gravestedet under Rudsveien, og Gjettum Vels påpekning over overfor prosjektleder hos Fortum om at mindre enn en tredjedel av tiden etter mandag 21. november har det fysisk vært arbeidet under selve Rudsveien.

Kommunen svarer ...

Overingeniør Lars Rustad i Bærum kommune, Tjenestestedet Vei og trafikk forteller til Gjettum Vel fredag middag at det er gitt en kort utsatt frist til mandag 19. desember med å ferdiggjøre arbeidet med kryssingen under Rudsveien. Da skal Rudsveien skal være åpnet i full bredde og asfaltert permanent.

- Det er en frist som underentreprenøren har sagt at de vil overholde, sier Rustad.

BL / 16.12.2011

SYKEHUSHYBELBLOKKENE PÅ DØNSKI BLIR STÅENDE

Byggestart for omsorgsboligene tidlig i 2013 - da rives de seks lavblokkene

Etter at Bærum kommune sikret seg de seks lavblokkene på adressen Dønskiveien 39 - 47 i fjor våres, fikk Gjettum Vel klare signaler fra eiendomssjef Tore Justad i Bærum kommune om at de tidligere sykehushybelblokkene skulle rives innen utgangen av oktober samme år. Deler av grøntområdet er det siste året benyttet som opplag av rør for fjernvarmeprosjektet fra Hamang til Hauger.

Ett år senere står lavblokkene urørt. Under arbeidet med oppføringen av Dønski barnehage har nr 45 vært brukt som anleggs- og boligrigg. Barnehagen ble tatt i bruk i august i år.

90 omsorgsboliger

- I Dønskiveien 39 - 47 planlegges i størrelsesorden 90 omsorgsboliger. Vi vurderer at det er hensiktsmessig å rive de eksisterende boligene rett før oppstart av byggeprosjektet, forteller utbyggingssjef Kristine Hjellup Horne i Bærum kommunes eiendomsseksjon til velsidene våre.

Horne forteller videre at de 66 boligene (hyblene) ikke planlegges å bli benyttet i denne perioden.

Regulering

- Tomten må reguleres, og reguleringsplanen vil bli lagt ut til offentlig høring når den er klar. Videre vil nabovarsel bli sendt i forbindelse med byggesaken, forklarer Horne.

- Det er litt tidlig å si noe om byggestart ennå. Men vi håper å kunne starte bygging tidlig i 2013. Målet er at boligene skal stå ferdig i 2014/2015, avslutter utbyggingssjef Kristine Hjellup Horne.

BL / 11.11.2011

30 METER HØY MOBILMAST PÅ KOMMUNAL GRUNN I EMIL STANGS VEI

Planutvalget opprettholdt det administrative vedtaket om å tillate masten 30 meter fra de nærmeste bolighusene

Som sak ni på Planutvalgets møte i Formannskapssalen i Rådhuset torsdag 27. oktober sto bygningstillatelsen til rammetillatelse om oppsetting av en 30 meter antennemast for mobiltelefoni for operatøren Mobile Norway A/S, Oslo. Det var Gjettum Vel som den 10. juni anket det administative vedtaket til saksbehandler Aud Frøystein, Planseksjonen i Bærum kommune, inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, om å gi tillatelsen til den 30 meter høye rørmasten, oppsatt på kommunal grunn tett på bolighusene på adressene Emil Stangs vei 9, 15 og 17.

På sin store befaringsrunde forut for møtet den 27.10.2011 var Planutvalget sammen med Planstaben og fungerende planjurist på stedet - etter anmodning fra Gjettum Vel - for å se hva saken egentlig dreier seg om. Undertegnede styreleder påpekte på stedet at nærheten til 320 kV-høyspentlinjen fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo, ca 40 til 50 meter, kunne skape forstyrrelser for mobiltelefontrafikken til og fra den nye masten.

Rådmannens innstilling til planutvalgsbehandlingen 27.10.2011 var at det siden saken først var oppe høsten 2009, ikke var kommet til nye opplysninger i saken.

- Alltid protester

- En slik mast vil alltid skape protester. Det beste stedet er det høyeste stedet i området. Masten vil strekke seg seks til ti meter over de høyeste trærne. Utstyrshytten er på kartet plassert helt inntil det private garasjeanlegget. Jeg slutter meg til rådmannens forslag, sa utvalgsmedlem Odd Willy Lørstad (A), som først tok ordet i debatten.

Utvalgets nestleder, Ole Andreas Lilloe-Olsen (V), uttalte at tiltaket dreier seg om to ting: Prosess og realitetene, samtidig som han beklaget manglende nabovarsling overfor vellet i denne saken høsten for to år siden.

- Til realitetene: Er tiltaket viktig (riktig)? Det vil ikke ødelegge naturområdet. Jeg støtter rådmannens forslag, konkluderte Lilloe-Olsen.

Bygningssjefen, Ketil Krogstad, pekte på at utstyrshytten er plassert rett ved den store fellesgarasjen. - Det trenger ikke å være så dumt, uttalte han.

Til dette repliserte Lørstad at hvis det ikke er brannfare med utstyrshytten, er det ingen grunn til at den flyttes vekk fra garasjeanlegget.

Dermed ble plasseringen av den 30 meter høye antennemasten ni meter fra den 12 rom store fellesgarasjen og utstyrshytten helt inntil fellesgarasjen i hele dens høyde enstemmig vedtatt.

ETTERORD. Dagen etter planutvalgsmøtet tok velstyreleder kontakt med Mobile Norway A/S sitt konsulentfirma, Technogarden Resources A/S i Sandvika for å orientere dem om vedtaket. Samtidig ble det fra vår side spurt om de visste hvor nært (40 - 50 meter) den nye antennemasten blir liggende til 320 kV-høyspentlinjen mellom Hamang og Smestad, om de hadde erfaringer med forstyrrelser fra slike høyspentlinjer, og om de visste at spenningsnivået i løpet av et par års tid blir hevet til 480 kV når Hamang koblingsanlegg (transformatorstasjon) blir lagt i fjell ved E 16.

Dette var helt ukjente, og nye forhold for saksehandleren i Technogarden Engineering Resources AS.

For alt det vi vet, blir det mulige elektriske forstyrrelser fra 320 kV'en, senere 480 kV'en, som kullkaster oppsettingen av den 30 meter høye antennemasten på en liten steinkolle i grøntområdet mellom Emil Stangs vei og bebyggelsen i Dr. Høsts vei og Fossilveien på Gjettumkollen.

BL / 4.11.2011

VELLET BLIR STØRRE OG STØRRE

- Vi har passert 1.500 husstander med god margin

Ved inngangen til november måned har styret i vellet gått gjennom kontingentinnbetalingene. Den viser at det i øyeblikket er 228 enkeltstående husstander som er medlemmer (226 i fjor) og hele 1.296 husstander som er kollektive medlemmer gjennom sin huseierforening eller sitt boligsameie eller borettslag. Totalt: 1.524 husstander. Gjettum Vel dermed klart det største vellet i Bærum.

I tillegg har to bedrifter på Valler meldt seg inn. Vi tror at dette har sammenheng med vellets arbeid for å få til en best mulig løsning for den nye Gjettum stasjon i nærheten av forretningsbyggene ved Valler tidligere t-banestasjon.

BL / 4.11.2011

IKKE PENGER TIL LYS I PRIVATE VEIER

Bærum kommune kuttet den årlige bevilgningen på 500.000 kroner til Bærum Velforbund

For inneværende år - 2011 - blir det ikke noen form for refusjon til huseierforeninger, borettslag, boligsameier eller velforeninger som må bekoste veilys langs private veier i Bærum. Årsaken er at Bærum Velforbund for året 2011 ikke har mottatt de årlige 500.000 kronene til delvis dekning av veilys som ble fremforhandlet for cirka ti år siden. Det er hva Gjettum Vel har fått informasjon om fra styret i velforbundet.

Etter hva vi forstår, var det ikke noe i bærumsbudsjettet for 2011 som tilsa at denne posten skulle strykes.

Innen Gjettum Vels område er det spesielt vedlikehold og belysning av bl.a. den østlige delen av veien Søndre Gjettum fra låven på gården i retning mot Valler som synes urimelig at den lokale huseierforeningen skal dekke fordi veiene i området fortsatt blir ansett å være private etter den kommunale utbyggingen på 70- og 80-tallet. I tillegg til selve veivedlikeholdet dreier det seg om 16 lyspunkter (master) som i utgangspunktet tilhører naboene og ikke har vært eid av daværende Bærum energiverk.

BL / 4.11.2011

MARIE PLAHTE FAMILIE- OG AKTIVITETSSENTER

Ærverdige Marie Plahtes Minde på Dønski gjenåpnes den 2. desember og skal huse Dønski Fritidshus og Levre Helsestasjon

Etter at beboerne i det kommunale boligsenteret for eldre, Marie Plahtes Minde, ble overført til det nærliggende og nye bo- og behandlingssenteret Mariehaven i Dønskiveien 40, har den ærverdige gamle trebygningen på adressen Dønskiveien 50 gjennomgått en omfattende rehabilitering. Fredag 2. desember kl. 11.00 er det offisiell åpning av Dønski Fritidshus og Levre Helsestasjon, som dermed flytter inn den rehabiliterte bygningen.

I en e-post til Gjettum Vel inviterer tjenesteleder ved Ungdomstjenesten i Bærum kommune, Berit Inger Øen, oss til åpningen som foretas ved ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og rådmann Marit Langfeldt Ege. Det blir underholdning og enkel servering.

- Nå blir det kortere vei mellom helse og fritid for barn, ungdom og voksne i Bærum kommune, påpeker tjenesteleder Øen.

Senere på åpningsdagen den 2. desember, kl. 13.00, blir det i anledning av helsestasjonenes hundreårsjubileum arrangert et jubileumsseminar med foredrag av førsteamanuensis, dr. philos i allmenn- og samfunnsmedisin Trine Klette. Temaet hennes er "Omsorg, tilknytning og betydningen av trøst".

Kl. 17.00 samme dag er det åpningsfest for brukere og samarbeidspartnere.

BL / 26.10.2011

DEN 30 METER HØYE MOBILMASTEN I EMIL STANGS VEI

Siste slag om Mobile Norways antennemast skjer i Planutvalgsmøtet torsdag 27. oktober

På sitt omfattende sakskart for møtet i Formannskapssalen i Rådhuset har det nye planutvalget bl.a. satt opp Gjettum Vels anke til Fylkesmannen i Oslo og Akershus over at Bærum kommune gjennom et administrativt vedtak i Planadministrasjonen den 4. mai i år sa ja til denne omstridte 30 meter høye antennemasten - 30 meter fra nærmeste bolighus i Emil Stangs vei.

I Gjettum Vels klage (anke) til Fylkesmannen anførte vi at det i saksfremstillingen fra kommunens planadministrasjon overhodet ikke var vurdert en samlokalisering av eksisterende mobilantenner tilhørende andre operatører i nærområdet, for eksempel på Vallersenteret eller Valler videregående skole. Videre ble det anført at vellet med referanse til Granneloven pekte på at avstanden fra den planlagte 30 meter høye mobilantennemasten til Mobile Norway A/S til nærmeste bolighus er nøyaktig 30 meter - et forhold som heller ikke er tatt med i saksfremstillingen.

Et nytt moment i saken som Gjettum Vel har fremført overfor Planutvalget ved den nye lederen Ole Kristian Udnes (H) og de fire andre medlemmene er nærheten til den 320 kV-høyspentlinjen som går mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo og det forhold at denne om relativt kort tid blir oppgradert til 480 kV-spenning. Vi peker på at det vesentlig høyere spenningsnivået vil øke strålingen som i sin tur kan ødelegge mottakerforholdene for den planlagte mobilmasten i Emil Stangs vei.

Under sin befaring i forbindelse med de mange sakene som det nye planutvalget skal behandle torsdag kveld, skal de også på befaring til Emil Stangs vei, etter anmodning fra Gjettum Vel.

Selve planutvalgsmøtet starter i Formannskapssalen i Rådhuset kl. 18.00. Mobilantennemast-saken er sak 9 på det store sakskartet.

BL / 26.10.2011  

SØNDAGSÅPENT PÅ WØYEN GÅRD.

Kafeen "Hos Anna" startet opp servering den 16. oktober

Bærum kommune, som eier Wøyen gård i vestre Bærum, startet søndag opp sitt kafé-tilbud. Under en tilfeldig søndagstur rundt Dønski og Vøyenenga kom vi forbi det ærverdige gårdstunet på Wøyen, og i hovedbygningen har kafeen "Hos Anna" etablert seg med åpningstider hver søndag kl. 12.00 - 19.00. Da kan man få enkel servering fra kaffe, kaker og mineralvann til full middag til en svært hyggelig pris. Kafeen har også serveringsbevilling for alkohol.

En av de ansatte sist søndag, Trine Volden, kunne på åpningsdagen fortelle at det nye tilbudet ikke er gjort skikkelig kjent ennå i nabolagene i vestre Bærum, men at løpesedler blir omdelt i de nærmeste dagene.

Planen er videre å arrangere faste temakvelder én gang i uken.

BL / 18.10.2011

VI HAR PASSERT 1.500 HUSSTANDER

Sameiet Høgåsveien 2 har meldt seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Da er vi i alt 1.509 husstander

Med det siste dusinet av nye kollektive medlemmer kan vellet vårt glede seg over å ha passert 1.500 husstander som medlemmer. Nøyaktig tall blir dermed 1.509, som antakelig gjør oss til landets største velforening.

Det er avtroppende styreleder Lars Erik Lindblad som melder dette i en e-post til oss fredag 17.6.2011 etter at Sameiet Høgåsveien 2 på sitt sameiermøte våren 2011 vedtok å melde seg kollektivt inn.
For dem som skulle være i tvil om hvor Høgåsveien 2 er, så er det den gule rekken med hus mellom Hauger stasjon og Brynsveien.

Ny styreleder i sameiet er Magnus Rusdal Grove.

BL / 18.06.2011

MOBILBASESTASJONSMASTER OG STRÅLING

Folkets Strålevern i Bærum og Asker stilte spørsmål i offentlig spørretid i kommunestyremøtet onsdag

- Som følge av utspill fra Europarådet og WHOs kreftpanel, IARC, har risikovurderingen av elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoni, trådløse nettverk osv. blitt radikalt endret den siste tiden. Den 31. mai klassifiserte IARC elektromagnetiske felt som "mulig kreftfremkallende hos mennesker". Den 27. mai vedtok Europarådet en resolusjon om elektromagnetisk stråling der medlemslandene blir oppfordret til å redusere befolknigens eksponering for elektromagnetisk stråling så mye som mulig, sa Tom-Erik Valsø fra Folkets Strålevern i Bærum og Asker innledningsvis i sitt spørsmål i offentlig spørretid i kommunestyremøtet i Rådhuset i Sandvika onsdag 15. juni.

Anbefalinger
- Europarådet slår fast at dagens grenseverdier har alvorlige begrensninger, at helserisikoen er hevet over tvil, og at spesielt barn og foreldre må advares mot mulige helseskader ved stråling fra antenner, mobiler og trådløse nett. Resolusjonen peker på at det er særlig viktig å beskytte barn, fortsatte Valsø.

Føre-var
- I år 2000 utga EU-kommisjonen retningslinjer for praktisering av føre-var-prinsippet. Føre-var-prinsippet skal brukes i stituasjoner der vitenskapelig evidens er utilstrekkelig eller usikker, og der det samtidig finnes foreløpige vitenskapelig evidens er utilstrekkeli eller usikker, og der det samtidig finnes foreløpige vitenskapelige vurdeinger som kan gi grunn til bekymring, uttalte Valsø, idet han ble avbrutt av ordføreren som etterlyste de spørsmålene som skulle stilles.

To spørsmål
- På denne bakgrunn ønsker vi svar på følgende to spørsmål:
1. Vil Bærum kommune, slik Europarådet anbefaler i punkt 8.4.4. av resolusjonen, sørge for at planlegging, plassering og bygging av basestasjoner for mobiltelefoni og nødnett finner sted i samråd med lokale innbyggere og sammenslutninger av berørte borgere?
2. Vi er kjent med at Mobile Norway A/S ønsker å sette opp en mobilmast i Ballerud Allé på Høvik, femti meter fra Bærum Montessoriskole og 150 m fra Montessori-barnehagen. Vil Bærum kommune handle i samsvar med føre-var-prinsippet og finne en annen plassering av mobilmasten slik at barn og ansatte ikke bestråles? spurte Folkets Strålevern i Bærum og Asker ved sin talsmann Tom-Erik Valsø.

Ordføreren svarte
Ordfører Odd Reinsfeldt gikk på talerstolen og uttrykte at han i første omgang ville avvise spørsmålene stilt i og med at det for ham var noe uklart om spørsmålene var rettet til Ordføreren eller Kommunestyret. Reinsfelt hadde likevel tillatt spørsmålene, og overlot til leder av plan- og miljøutvalget i Bærum kommune, Anne-Gerd Steffensen (H), å besvare de to spørsmålene.

Steffensens svar
- Kommunens mulighet for å vurdere basestasjoner og nødnett skjer i hovedsak der slike innretninger er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens regler. Det er selve konstruksjonen (mastene) som er søknadspliktige, og som kommunen skal vurdere, innledet Steffensen sitt svar.

Nabovarsling
- Søknader skal nabovarsles. Dermed involveres berørt naboskap ved at de gis mulighet til å komme med merknader og synspunkter. Merknader skal kommenteres av søker, og vil vurderes av kommunen i forbindelse med vedtak.

- Kan ikke vurdere strålefare
- Plan og bygningslovens regler gir ikke kommunen anledning til å vurdere stråling og strålefare. Det er Statens strålevern (på Østerås i Bærum, red.'s merknad) som sentral helsemyndighet som har ansvaret for forsvarlig bruk av strålekilder. Direktoratet for Nødkommunikasjon og Post- og teletilsynet vil ha ansvar for å følge opp nasjonale forpliktelser ved plassering av slike innretninger, herunder eventuelle resolusjoner fra Europarådet om "føre-var-prinsippet", sa Steffensen.

- Ligger i kommunen
- Den konkrete mobilmasten på Ballerud foreligger som søknad i kommunen, og vil behandles etter reglene på vanlig måte, avslutter planutvalgsleder Anne-Gerd Steffensen sitt svar til Fokets Strålevern i Bærum og Asker.

- Kommentar fra spørreren
Gjettum Vel ber Tom-Erik Valsø fra Folkets Strålevern i Bærum og Asker om en kommentar til svaret han fikk.
- Svaret fra Anne-Gerd Steffensen var skuffende. Jeg føler likevel at vi fikk tatt opp en viktig sak, og jeg fikk snakket med et par kommunestyrerepresentanter som virket å være positive til å jobbe videre med problemstillingen, sier Valsø.

BL / 19.06.2011

MOBILANTENNEMASTKLAGE

Vellet går sterkt imot Mobile Norways 30 meter antennemast i skogen ved Emil Stangs vei 9

I et ganske kraftig klageskrift, datert den 10. juni, til Fylkesmannen i Oslo og Akershus går Gjettum Vel imot at mobilselskapet Mobile Norway A/S administrativt av Bærum kommunes planavdeling gis tillatelse til å sette opp en 30 høy antennemast (basestasjon) med instrumenthytte 30 meter fra nærmeste hus i Emil Stang vei og ni meter fra et større garansjeanlegg. Dessuten ligger dette midt i et yndet og mye brukt friluftsområde (skogsområde) der en av skoleveiene fra Gjettumkollen til bl.a. Evje barneskole går.

Etter vår oppfatning har planadministrasjonen, under sin behandling av innkomne høringsuttalelser senhøstes 2009, ikke lagt vekt på vellets påvisning at det innen 300 - 450 meters radius fra den planlagte masten allerede er etablert basestasjoner tilhørende andre mobiloperatører som Mobile Norway kan leie plass hos.

Kommunens vedtak av den 4.5.2011, penneført av saksbehandler Aud Frøystein, har heller ikke tatt hensyn til noen form for samlokalisering av basestasjoner som den nye Ekonloven hjemler.

Vi har også trukket paralleller til bestemmelser i Naboloven (Granneloven av 1961) og bemerker at en 30 meter antennemast må plasseres minst 120 meter fra nærmeste bolighus.

I skrivende stund har Gjettum Vel ikke fått klarlagt når denne klagesaken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommer til politisk behandling i Plan- og miljøutvalget i Bærum.
BL / 11.06.2011

NY HUSEIERFORENING

Lensmannsjordet har vedtatt å melde seg inn i vellet vårt; vi blir 46 husstander flere

På sitt årsmøte vedtok Lensmannsjordet Huseierforening, som utgjør et stort tun mellom Hauger og Kolsås stasjoner på Kolsåsbanen, å melde seg kollektivt inn i Gjettum Vel. Det var den glade e-postmelding som vi mottok torsdag.

Dermed har Gjettum Vel nådd opp i til sammen 1.497 husstander. Vellet vårt representerer dermed en antatt befolkning på ca 6.000 - som en vanlig norsk by!

Vi har understreket overfor denne huseierforeningen at den dagen som bl.a. vi i Gjettum Vel er gjenopplivingshjelpere til et Kolsås Vel, blir disse overført til det gjenoppståtte vellet.
BL / 11.06.2011

MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2011

Nå mottar styrelederne, kassererne og forretningsførerne i huseierforeningene, boligsameiene og borettslagene medlemsgiroene

Først i disse dager, snart to måneder etter årsmøtet i vellet, vil de kollektive medlemmene motta innbetalingsgiro for kontingenten for 2011. Medlemskapet er uforandret kr 50,- pr husstand.
Ved årsskiftet 2010/11 hadde Gjettum i alt 23 huseierforeninger, boligsameier og borettslag kollektivt innmeldt med til sammen 1.179 medlemmer.
Fram til dags dato i juni 2011 har det kommet til to nye foreninger, Lupinveien Huseierforening med 21 medlemmer og Gjettumveien Øst Huseierforening med 25 medlemmer.
Dermed kan vellet glede seg over at det nå er 1.225 husstander som er kollektivt innmeldt. I tillegg var det ved årsskiftet 226 andre husstander som er innmeldte enkeltmedlemmer. Innen utgangen av mai hadde 203 av disse innbetalt årskontingenten for 2011.
Med sine 1.451 husstander har Gjettum Vel blitt den største velforeningen i Bærum.
Pr 16. mai meldte vi oss inn igjen i Bærum Velforbund etter enstemmig vedtak på årsmøtet den 12. april. Da hadde vi vært ute av velforbundsamarbeidet i fire år.
BL / 07.06.2011

VÅRRYDDEAKSJONEN 2011

- Det er mandag morgen 9. mai at fem konteinere blir plassert ut

Gjettumposten i forbindelse med årsmøtet den 12. april har åpenbart et kort liv. Flere henvendelser til styret denne uken har etterlyst de fem skrotkonteinerne, som man har ment skulle plasseres ut mandag 2. mai.

Det er altså MANDAG 9. MAI OM MORGENEN vellets fem konteinere blir plassert ut for å bli fylt med skrot - vel å merke IKKE BILDEKK, MALINGSSPANN, HVITEVARER, KVIST ELLER HAGEAVFALL.

Det er, som tidligere, Franzefoss Gjenvinning, som setter ut sine 18 kbm-konteinere på følgende steder:

¤ I Levreåsen Huseierforening, parkeringsplass Heggelia/Levrebakken
¤ Ved krysset Levretoppen/Dugnadveien
¤ Ved krysset Rudsveien/Vebekkveien, på parkeringsplass ved/vis-a-vis Dønski Fritidshus
¤ Ved krysset Vallerveien - Gjettumkollen, vis-a-vis Vallerstua barnepark
¤ Ved parkeringsplass Hauger Park Boligsameie og Borettslag, Hauger Skolevei like ved Brynsveien.

Ca 24 timer blir konteinerne stående før de hentes inn igjen tirsdag morgen 10. mai.

BL / 05.05.2011

ISTANDSETTING AV SKILØYPE VALLER - STEIN

Gjettum Vel og Avløs Vel har i fellesskap rettet en henvendelse til Bærum Kommune om preparering av den gamle skiløypa som i sin tid gikk mellom Valler og Stein. Her kan du lese henvendelsen til kommunen og deres svar.

Til rette vedkommende i Natur og Idrett.
For 20 - 25 år siden kjørte kommunen opp en skiløype fra Valler stasjon gjennom skogen via den gamle lysløypa til Dalbo og videre opp til Stein gård. Denne løypa var et populært tilbud til alle, fra godt voksne  til barnefamilier, her i Gjettum/Avløs området. 
 
Når vi nå har et generasjonssifte på gang her i området og ser at barnefamilier igjen flytter inn, savner Gjettum og Avløs Vel de gamle, gode aktivitetstilbudene vi hadde  her tidligere - slike som skiløypa til Stein Gård  - (og skøytebanen ved Gjettum skole, denne sistnevnte skal vi komme tilbake til ved en en annen anledning).
 
Slike positive tilbud kan litt større barn aktiviseres med etter  skoletid og ellers i fritiden.
 
I en tid med dataspill og passiviserende TV-titting ønsker vi å åpne for enkle, positive  tilbud i nærmiljøet som kan nås uten utstrakt tilbringer tjeneste pr. bil.  Det var nettopp slike tilbud i nærmiljøet som gjorde våre bo-områder, (Gjettum/Avløs), til et godt sted å vokse opp og vi ønsker at dagens barnefamilier skal få oppleve dette de og.
 
Vi hører gjerne fra dere om ovenstående.
 
Med vennlig hilsen
Marika Stojcevska og Inger Steensland 
 leder, Avløs Vel       nestleder, Gjettum Vel

Svar fra Bærum Kommune:

 Denne løypen går gjennom et landskapsvernområde, den er ufremkommelig i dag, selv med scooter.
 
Det er et større prosjekt å få satt denne i en slik stand at det går å preppe løyper her.
 
Før det kan gjøres noe her, må det søkes Fylkesmannen om tillatelse til å få ryddet traseen.
 
Vi beklager, men denne løypen krever en del midler til oppgradering (disse har vi ikke i dag - og prosjektet må inn i en anleggsplan hvor det også følger med finansiering), og vi kan ikke se at vi har mulighet til å prioritere dette nå.
 
Med hilsen

Rolf Birger Halvorsen
Spesialkonsulent
Natur- og Idrettsforvaltningen
1304 Sandvika
67 50 42 92
rolf.halvorsen@baerum.kommune.no

BUSSRUTE 751 OVER SYKEHUSENE - DØNSKI

Etterlengtede kveldsbusser tilbake fra 1. juli; alle avganger kjører til Vangkroken

Fra og med torsdag 1. juli gjenopprettet Ruter A/S kveldsbussene fra Sandvika via Sykehusene og Dønski. Alle avgangene går til og fra Vangkroken / Rudssletta, med sisteavgang alle dager kl. 23.58 fra Sandvika. Ruter A/S har dermed imøtekommet et sterkt ønske fra det nye boligfeltet på Haganjordet, samtidig som Gjettum Vel lenge har arbeidet for å få gjenopprettet kveldsavgangene over Dønski som samkjøring med bussene til Lommedalen.

- Så nå er det opptil alle potensielle busspassasjerer til og fra Helgerud, Sykehusene, Dønski, Rudsdalen og Haganjordet å benytte det nye rutetilbudet som er satt for oss. Jeg er redd for at hvis passasjertallet blir svært beskjedent, kommer Ruter A/S til å nedlegge det etter relativt kort tid, sier styreleder Bernt Lie i Vellet.

- Flere morgenekspresser

Når fellesferien er over, starter et nytt morgenekspresstilbud, rute 122, med diverse avganger fra Vangkroken via Dønski, Sykehusene, Valler skole, Løkeberg og Høvik til Oslo sentrum.

Vel-lederen vil samtidig benytte anledningen til å gi honnør til styret i Sameiet Haganjordet som, sammen med Vellet, har presset på for å få til det nye rutetilbudet

- både kveldsbussene og de nye morgenekspressavgangene som settes i gang senere.

BL / 09.07.2010

- VI BLIR STADIG FLERE OG FLERE ...

Vellet har nå 1.415 medlemmer / husstander og er størst i Bærum, og ett av de aller største på landsbasis

Ved siste årsskifte hadde Gjettum vel i alt 1.227 medlemmer / husstander. I løpet av første halvår i år har ytterligere tre borettslag og boligsameier med til sammen 188 husstander meldt seg inn hos oss.

Det er Levre Gård Boligsameie (20), Helgerud Boligsameie (74) og Helgerud Terrasse Borettslag (94 husstander).

- Vi gleder oss stort over denne økende interessen og oppslutningen om vårt arbeide, sier styreleder Bernt Lie i en gledeskommentar til disse tallene.

Det nye velforbundet

Da Norges Velforbund måtte innlevere sitt bo til konkursbehandling i vinter, mistet Gjettum Vel sin direkte tilknytning til det norske velsamarbeidet og bl.a. den ansvarsforsikringen som fulgte med medlemskapet i NVF.

Overgangsforeningen Vellenes Fellesorganisasjon ble stiftet den 23. mars i år. På stiftelsesmøtet i Disen velhus i Oslo deltok Bernt Lie, Aage J. Reitan og Inger Steensland fra Gjettum Vel.

Ansatte i den tidligere administrasjonen i Norges Velforbund har etablert Velforbundet som bl.a. fra 1. juli 2010 har fortsatt den tidligere ansvarsforsikringen for NVF-medlemmene ut året 2010. Kontingentandelen (forsikringen) på kr 300,- for siste halvår 2010 er innbetalt pr dags dato.

BL / 29.06.2010, korrigert 26.08.2010.

REFERAT FRA ÅRSMØTET I GJETTUM VEL 27. APRIL 2010.

Møtet ble satt med 27 personer tilstede. Styreleder Bernt Lie ble valgt til møteleder.  Referatet signeres av Marit Anthonisen og Bent Bille Larsen. 

 

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent.

 

2.      Styrets beretning, jfr. Side 2,3 og 4: Opplest og vedtatt.

 

3.      Regnskap 2009 og budsjettforslag 2010 : Justert tekst/Budsjettforslag 2010: Bidrag etter søknader kr. 4000.-. Gjennomgått og vedtatt.

 

4.      Vedtektsendringer : Styret ønsket å foreta en oppjustering av Gjettum Vels Vedtekter til ”vår tid”.  Siden fremmøtet, antallsmessig, ikke var tilstrekkelig til å være beslutningsdyktig, ble endringene gjennomgått og fremlagt til foreløpig orientering for Årsmøtet 2010.   Det nye vedtekts-forslaget er lagt ut på nettsiden www.gjettumvel.net klart for vedtak på neste årsmøte/eller ekstraordinære innkalte møte.

 

5.      Valg : Valgkomiteens forslag til utvidelse av styret med ett medlem og to nye varamedlemmer ble godkjent. Valgkomiteen: Bent Bille Larsen ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen sammen med Ellen Rekkedal.

 

6.      Styremedlem Torill Ramleth og varamedlem Brit Jahr ble takket av. Gjettum Vels nye styre for 2010/11 blir som følger:Bernt Lie, Anne Gina Bjørn-Hansen, Anne Marie Bakke, Tone Lise Elvedal, Inger Lise Berger Ullbraaten, Aage J. Reitan, Ove Tønnessen, Rune Pytte Solum, Rikke Jordal og Inger Steensland.  Varamedlemmer: Odd Magne Sørlie og Liv Heidi Svenberg.  Arne Anthonisen ble gjenvalgt som revisor.

 

7.      Innkomne forslag iht innkallingen til årsmøtet : Ingen innkomne forslag fra medlemmene.  

……………………………………………………………………………………...

Marit Anthonisen         Bent Bille Larsen
       (sign.)                          (sign.)

 

DET BYGGES, OG DET BYGGES ...

COOP-butikken på Dønski åpner i oktober, og 12 bostedsløse kan flytte inn i egen leilighet på Vestre Hauger ved årsskiftet

En meget kort streikeperiode blant bygningsarbeidere har ikke forsinket to viktige bygg innen Gjettum Vels område. Både på Dønski og Vestre Hauger startet byggearbeidene opp i vinter i god tid før påske.

- Vi regner med at butikken i Rudsveien på Dønski åpner i begynnelsen av oktober, forteller adm. direktør Njål Stokkenes i COOP Vestviken til vel-nettsidene.

- Når det gjelder de 12 nye leilighetene, med fellesfasciliteter i eget bygg, på Vestre Hauger gård for bostedsløse rusmisbrukere regner vi med at bygget står innklytningsklart i desember. Men for å være helt realistiske, tror jeg ikke at selve innflyttingen skjer før i de første dagene av januar 2011, forteller varaordfører Lisbeth Hammer Krog, Sektorleder for helse og omsorg i Bærum kommune.

BL / 30.4.2010

NEI TIL NYTT FOTGJENGERFELT I RUDSVEIEN PÅ DØNSKI

Bærum kommune kan ikke anlegge gangfelt som strider mot kommunens veinormaler i Rudsveien ved krysset med Rudsdalen.

- Vi har vært på stedet og foretatt tellinger samt farts- og trafikkmålinger. Resultatene viser at fartsgrensen overholdes på veistrekningen. Fartsnivået på veien er 37 km/t, dvs. 85 prosent fraktil som kjører 37 km/t eller lavere, skriver fungerende tjenesteleder Marianne Keller ved Bærum kommunes vei- og trafikkavdeling i sitt svar til Vellet.

Svaret er datert den 15. april; Vellets søknad var datert 6. februar.

- Kriterier oppfylt, men ...

- Kriterier for gangfelt er oppfylt, men pga. fysiske forhold (plassering av bussholdeplasser og kryssutforming) kan vi ikke anlegge gangfelt som er i tråd med Bærum Kommunes Veinormaler her. Vi må derfor dessverre avslå søknaden, konkluderer Vei og trafikk, som avslutter med å meddele at de vil følge med på utviklingen i området og vurdere forhold på nytt hvis området skal endres eller utbygges.

- Fartsgrensene på stedet

Gjettum Vel er usikre på hvilken fartsgrense som Tjenestestedet vei og trafikk forholder seg til på stedet. I retning FRA Bærumsveien og oppover bakken er fartsgrensen 50 km/t, mens fartsgrensen NEDOVER mot Bærumsveien er 40 km/t iht dagens skilting.

BL/29.4.2010

PREPARERTE SKILØYPER I KOLSÅSBANENS TRASÉ

Mange har vært ute og testet skiløypene etter at firmaet Trefelling.com har preparert skiløyper i Kolsåsbanens trasé mellom Kolsås og Durud ved Avløs. Spesielt familier med små barn fant den jevne banen velegnet for mindre erfarne skigåere. Et meget populært tiltak som initiativtakerne har all ære av.

OT / 14.02.2010

DR. SCHMIDTS VEI PÅ DØNSKI

Permanent parkeringsforbud på sørsiden av veien; skiltene allerede på plass!

Siden slutten av november har Bærum kommune, Tjenestestedet Vei og trafikk, hatt parkeringsforholdene i Dr. Schmidts vei på Dønski under observasjon etter at vellet vårt i midten av november i fjor søkte om parkeringsforbud på dagtid kl. 07 - 17.

Da snøvinteren satte inn omkring midten av januar, gjorde vellet den kommunale trafikketat oppmerksom på at det til tider bare var 2,70 til 2,80 mellom bilspeilene - og at brøyebilene ikke kom fram på dagtid mellom de to bilrekkene.

Det ble heller ikke plass til brede utrykningskjøretøyer til å passere.

- Nye, skinnende skilt på plass

I løpet av torsdag eller fredag i uken som var, var Vei og trafikk på plass med nye "Parkering forbudt"-skilter i begge ender av Dr. Schmidts vei samtidig som vi i vellet fikk brev om at våre ønsker var imøtekommet. Parkeringsforbudet gjelder veiens sørside mot grøntarealet til Helgerud Borettslag A/L, Dønskiveien 27 A og B.

- Kommunen gikk enda lenger enn vi i vellet hadde søkt om, konstaterer styreleder Bernt Lie, som i den anledning har rettet en takke-telefon til overingeniør Trond Østbøll som fikk "ordnet saken" så fint for oss og nabolaget.

- Det er slike små seirer i det daglige som gjør det til en glede å arbeide i Bærums største velforening, sier styrelederen, som ved årsskiftet kunne glede seg over at velforeningen nå teller 1.230 husstander og dermed representerer ca 5.000 personer innen velgrensene våre.

BL / 03.02.2010

SKOG AV HØYE MOBILMASTER I BÆRUM

Det nye mobilselskapet Mobile Norway A/S planlegger storstilt utbygging av tredje-generasjons nett

Budstikka kunne i to små nyhetsnostiser lørdag 28. og mandag 30. november fortelle at mobilselskapet Mobile Norway A/S umiddelbart vil sette opp fire master for tredje-generasjons mobilnett i Bærum. Mastene som er minimum 14, maksimum 48 meter høye, var ikke mobilselskapet klar over at de er søknadspliktige og at nabolaget til de utvalgte stedene må varsles før noen utbygningsposess kan settes i gang.

Innen Gjettum Vels område gjelder i første omgang oppsetting av en høy mast på adressen Emil Stangs vei 11, på kommunal eiendom.

- Som lyn fra klar himmel

Ved Vellets befaring på adressen lørdag 28. november om formiddagen viste det seg at ingen av naboene i Emil Stangs vei 9, 15 eller 17 var kjent med planene eller var lovbestemt nabovarslet om tiltaket. De reagerte svært negativt på å få en høy mast i det fine, lille skogområdet sør for høyspentlinjen i området, på en kolle i skogsområdet.

Ubetjent sentralbord

Ut gjennom mandag den 30. november og tirsdag og onsdag 1. og 2. desember forsøkte Gjettum Vel å få noen ansvarlig i mobilelskapet i tale via selskapets sentralbord. Det oppgitte sentralbordnummeret viste seg å tilhøre en mobiltelefon som en ansatt på et eksternt kurs var oppsatt med!

En e-post til Mobile Norway A/S, til deres e-postadresse, resulterte i følgende svar fra selskapets ansvarlige for samfunnsinformasjon, eiendomssjef Arild Sunde, den 3. desember om formiddagen:

- Takk for deres henvendelse til oss. Mobil Norway A/S (MN) bygger ut et mobilnett for 3.-generasjons mobiltjenester i tråd med den frekvenstillatelse (konsesjon) vi fikk i 2008 fra Samferdselsdepartementet. MN er et utbyggingsselskap og eies av teleoperatørene Tele 2 Norge A/S og Network Norway A/S, fortsetter Sunde.

- Eget mobilnett

- Samarbeidet ble inngått fordi disse to selskapene ønsker å bygge et eget mobilnett slik at en kan gi bedre konkurranse på markedet innen trådløs kommunikasjon. Telenor og Netcom eier i dag de to utbygde tredjegenerasjons mobilkommunikasjonssystemene i Norge, også kalt UMTS eller 3G.

- Vi arbeider for tiden med å planlegge utbyggingen, bl.a. innhente de tillatelser vi trenger for å etablere mobilnettet. For at mobiltelefonene skal kunne fungere, må det etableres basestasjoner. De fleste basestasjonene etableres på eksisterende bygninger, i telemaster som eies av andre teleoperatører og på annen infrastruktur, heter det videre i Arild Sundes e-post til Gjettum Vel.

- Må bygge nye master

- Dersom dette ikke er mulig, må vi bygge nye master for å oppnå dekning i det aktuelle området. Dette er en dyrere løsning, og det belaster nærmiljøet med ytterligere infrastruktur. Dette forsøker vi derfor å begrense til et minimum. Men i enkelte tilfeller er det ikke mulig å benytte eksisterende infrastruktur, fortelles det videre.

- I nærområdet til Gjettum Vel kan det bli etablert en ny basestasjon. Men den endelige plasseringen er ikke avklart enda med grunneier, som er Bærum kommune. Dersom løsningen blir en ny telekommunikasjonsmast, vil vi etablere denne så diskret som mulig, og alle naboer vil bli nabovarslet. Vi har også notert oss at Gjettum Vel også ønsker å få tilsendt varselet, og dere vil bli kontaktet dersom den nye masten blir etablert i nærområdet til vellet, avslutter Site Acquisition Manager Arild Sunde i Mobile Norway A/S sin e-post-orientering til Gjettum Vel.

Leiekontrakt for plass til basestasjoner Mellom Bærum kommune, Eiendom - Marked ved tjenesteleder Sven Evjenth ble det den 28. mai i år inngått leiekontrakt for plass til basestasjoner for Mobile Norway A/S på kommunal grunn. Mobile Norways adm.direktør Stefan Axelsson underskrev først den 16. september.

Avtalen gir Bærum kommune en årsinntekt av 30.000 kroner eksklusive moms for hver basestasjon (antennemast) og løper i ti år regnet fra den 1.7.2009.

Ifølge Site Acquisition Manager Arild Sunde kan dette på sikt dreie seg om et trettitalls basestasjoner.

Høyden på dem varierer fra 14 til 48 meter - og er dermed søknadspliktige og krever nabovarsel.

Om Mobile Norway A/S

I sin egen firmapresentasjon oppgir selskapet at de ble etablert den 1.4.2005 og ble registrert i Brønnøysundregistrene den 10.5 s.å. Besøks- og postadresse er Nils Hansens vei 2, 0667 OSLO. Aksjekapitalen er på 104.838.280 kroner.

Telefonnummeret til selskapet er 479 17 800. Der la Gjettum Vel igjen en telefonbeskjed onsdag 16. desember ved 11.10-tiden. I skrivende stund mandag 21.12. ved 14-tiden har vi fortsatt ikke fått noen tilbakemelding!

Ved å laste ned ledelsens visittkort (7 personer) får vi bare opp navn, ingen adresser og bare nettopp nevnte mobilnummer som eneste telefonnummer å treffe noen på!

- Björn Johan Lundström står oppført som adm.direktør.

På bakgrunn av to konkrete henvendelser fra styrelederne i Blommenholm Vel og Gjettum Vel innkalte planutvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) fire aktuelle velforeningene i Bærum, samt Bærum Velforbund, til et fellesmøte med Bærum kommunes planstab og det samlede plan- og miljøutvalget torsdag 17. desember kl. 10.30.

På møtet ble det fra vellenes side reist spørsmål både om det rikspolitiske nødnettet for politi-, brann- og sykehussamband og Mobile Norways nye nett og basestasjoner.

Stråling og estetikk

De aller fleste spørsmålene gikk på strålingsfare fra installasjonene både for det statlige nødnettsambandet og de lokale mobilinstallasjonene.

Fra kommunens side ble det understreket at strålingspolitikken ikke er en del av PBL (plan- og bygningsloven), som ikke har retningslinjer for regulering av strålingsverdier. Her må f.eks. kommunehelsetjenesten forholde seg til konsesjonsmyndighetene (Statens strålevern på Østerås).

Master under to meters høyde er fritatt for varsling. Installasjoner på to til fem meters høyde er meldepliktig overfor kommunen, mens master høyere enn fem meter krever søknad og dermed også nabovarsel.

I dagens situasjon er det tre nettsamband som opprettholder mobiltelefontrafikken i Bærum: Telenor, Netcom og Mobile Norway.

- Skjemmende?

Bygningssjefen kunne godt forstå at de nye basestasjonenes høyde og utforming vil kunne virke skjemmende.

Gjettum Vel har senere fått opplyst av Mobile Norway at mastene vil ha høyde fra de minste på 14 meter til de største på 48 meter. Det kan være snakk om inntil 30 master før den nye generasjonens mobilnett er utbygd i Bærum.

BL / 21.12.2009

BLÅTT LYS FOR GJETTUM BRANNSTASJON

Asker og Bærum ikke villige til å bevilge nok penger til brannberedskapen

Asker og Bærum brannvesen sliter med økonomien. For å komme rundt har brannsjef Anne Hjort vurdert å legge ned virksomheten ved Gjettum brannstasjon og bare ha Bekkestua som eneste utrykningsstasjon i Bærum. - Gjettum brannstasjon i Brynsveien ligger helt sentralt innen Gjettum Vels område.

Mandag 14. desember hadde representantskapet i Asker og Bærum brannvesen møte med brannsjefen. Representantskapet er i praksis de to ordførerne Lene Conradi (H) i Asker, og Odd Reinsfelt (H) i Bærum.

Brannsjef Hjort ble ikke lovet større driftstilskudd for 2010 og må dermed "ta av sparepengene som står på bok", som hun ordlegger seg overfor Gjettum Vel.

Hvis det heller ikke kommer nye midler på 2011-budsjettet, er brannsjefen redd for at det er slutten for Gjettum brannstasjon.

- Altfor lang utrykningstid

- Det vil bety at vi ved utrykninger fra Bekkestua i stedet for Gjettum ikke vil nå fram til viktige områder i vestre Bærum som til institusjoner og boliger for eksempel på Rykkinn og ellers oppover langs E 18 i retning Sollihøgda innen de lovpålagte 20 minuttene, forklarer brannsjef Hjort.

- Dette er et tankekors for oss, men kanskje vel så mye for de besluttende myndigheter som sitter på pengesekken i Bærum.

Brannsjefen minner om et par større branner i kombinerte forretnings- og boligbygg i vestre Bærum og Lommedalen i annet halvår i år, men legger til at til Lommedalen ble ikke utrykningstiden vesentlig lengre fra Bekkestua enn fra Gjettum.

BL / 21.12.2009

FORTSATT FRI PARKERING I DR. SCHMIDTS VEI (II)

Parkering på begge sider av veien hindrer imidlertid brøytebiler

Det første snøfallet over vestre Bærum mandag, natt til til tirsdag og utover tirsdag formiddag 15. desember førte til at det ble et svært smalt kjørefelt mellom de parkerte bilene på begge sider av Dr. Schmidts vei på Dønski, fra der veien starter i Dønskiveien og munner ut i parkeringsområdet for boligblokken Dr. Schmidts vei 3 A og B og for rekkehusene i Dr. Schmidts vei 6 - 26.

Minsteavstanden mellom "to speil" i biler på hver side av veien var 2,80 m.

Sperrebånd mot gressplen

Siden vi la ut den første saken om parkeringsforholdene i Dr. Schmidts vei her på nettsidene den 27. november, har Helgerud Borettslag A/L (Dønskiveien 27 A og B) satt opp sperrebånd for at de parkerte bilene på veiens sørside ikke skal kjøre opp gressplenen inn mot boligblokken. Etter mandagens og tirsdagens snøfall var det 2,80 klaring på det smaleste mellom to biler.

- Ikke plass til brøytebil ...

Overingeniør Trond Østbøll ved Tjenestestedet vei og trafikk i Bærum kommune forteller i den anledning til vellets nettsider at en brøytebil ikke vil kunne passere med så smalt kjørefelt, mens derimot en brøytetraktor vil kunne komme gjennom.

Østbøll understreker samtidig at hvis borettslaget har satt opp sperrebånd nærmere enn 1,50 m fra asfaltkant på veien, må dette flyttes.

Gjettum Vel vil forelegge dette siste innspillet fra kommunen for styreleder Thomas Granger i Helgerud Borettslag A/L.

Overingeniør Østbøll lover å følge opp parkeringssituasjonen i Dr. Schmidts vei ut gjennom vinteren.

BL / 16.12.2009

GJETTUM VEL PRESSER POLITIKERNE

- Fylkeskommunen står på at Kolsåsbanen ikke er oppgradert til metrostandard til Kolsås før i 2014

For første gang på lang tid var det stilt såkalt innbyggerspørsmål i Fylkestinget i Akershus, adressert til fylkesordfører Nils Aage Jekstad. Fylkesordføreren uttrykte at det var interessant at noen igjen benyttet denne anledningen i Fylkestinget til en form for spørretime, men kunne ikke huske siste gang noen hadde benyttet denne muligheten til å få stilt spørsmål i saker av offentlig interesse.

Styrelederen i Gjettum Vel fikk ordet til sine to spørsmål og takket innledningsvis for den muligheten som Fylkestinget har gitt allmennheten.

- Og det er ikke farlig for oss ikke-politikere å gå på talerstolen i fylkestingssalen i Schweigaards gate 4, kunne styrelederen medgi etterpå.

Begge spørsmålene som ble stilt, dreide seg om Kolsåsbanen.

Spørsmål 1:

Finansieringen av oppgraderingen av Kolsåsbanen til metrostandard helt vest til Kolsås er nå sikret. Ytterstrekningen Bekkestua - Kolsås kan teknisk sett deles i tre parseller der man kan arbeide samtidig. Disse parsellene har ingen av de store utfordringene som det har vært omkring Lysakerelven eller mellom Lysakerelven og Bekkestua. Vi har sett åpningsdato en gang i 2014. Ut fra dette: Hva er til hinder for at banen kan åpnes til Kolsås allerede ultimo 2012? I så fall har banen bare vært stoppet i litt over seks år.

Spørsmål 2:

Oslo-trikken har i dag ikke nok sporvogner til å betjene linje 11 helt opp til Kjelsås eller linje 18 ut til Ljabru i driftstiden 06.30 - 19.00 på hverdager. Når Kolsåsbanen åpnes til Bekkestua i august 1011 - det er mindre enn to år til det skjer - har Oslo-trikken ikke nok toretningsvogner (førerkabin i begge ender) til å trafikkere linje 13 Grefsen - Bekkestua. Hva vil Fylkeskommunen gjøre med det?

Og hvordan vil dere takle et driftsopplegg med 10-minutters frekvens på sporvogn på Bekkestua med 15-minutters frekvens på bane og alle bussrutene på Bekkestua bussterminal?

- Og svaret ble ...

- Det er riktig som spørsmålsstilleren åpner med at Kolsåsbanen gjennom Oslopakke 3 nå er sikret fram til Kolsås. Selv om finansieringen er sikret, foreligger imidlertid ikke det nødvendige plangrunnlaget for strekningen mellom Bekkestua og Kolsås. Det vil si at det må utarbeides og vedtas reguleringsplaner for hele strekningen samtidig som det skal gjennomføres konsekvensutredninger. På grunn av omfanget faller dessuten prosjektet inn under de statlige retningslinjer for kvalitetssikring, det vil si at alle prosjekter med en investeringsramme på over 500 mill. kroner etter gjennomført regulering og konsekvensutredning skal kvalitetssikres av eksterne fagmiljøer, svarte fylkesordfører Jekstad innledningsvis i en samlet besvarelse av begge spørsmålene.

Tidkrevende prosess

Som man vil forstå, er dette en relativt tidkrevende prosess som må gjennomføres før man i det hele tatt kan starte utarbeiding av anbudsgrunnlag med tilhørende anbudskonkurranse som så følges av selve byggingen av banen.

- I den forbindelse vil jeg gjerne legge til at jeg nok ikke er helt enig i spørsmålsstillerens utgangspunkt i at de resterende parseller er "enkle". Jeg viser bare til streknigen Valler - Gjettum - Hauger som byr på betydelige faglige utfordringer. Jeg kan imidlertid forsikre om at vi fra fylkeskommunens side legger stor vekt på å sikre optimal fremdrift i prosjektet, fortsatte fylkesordføreren.

Fremdriftsplanen

- Avslutningsvis vil jeg skissere den fremdriftsplan vi nå arbeider etter og som i praksis innebærer en gradvis åpning av banen fram mot Kolsås:

¤¤ Arbeid med teknisk forprosjekt og regulering for strekningen Bekkestua - Gjønnes er startet; vi forventer vedtak av reguleringsplan i juni 2010 med byggestart vinteren 2011 og åpning våren 2012. I og med at det skal bygges ca 200 innfartsparkeringsplasser på Gjønnes, tar vi sikte på å forlenge enkelte avganger fram til Gjønnes fra åpningstidspunktet.

¤¤ Arbeid med teknisk forprosjekt og regulering for strekningen Gjønnes - Avløs er startet. Vi forventer vedtak av reguleringsplan vinteren 2011 med byggestart vinteren 2012 og åpning sommeren 2013. Ved åpning vil vognene kjøre fram til Avløs.

¤¤ Når det gjelder den siste parsellen mellom Avløs og Kolsås, forventer vi at arbeid med teknisk forprosjekt og regulering kan starte høsten 2010 med vedtak av planene høsten 2011. Byggestart blir da vinteren 2013 med åpning på forsommeren 2014.

Trikken

- Når det gjelder det andre spørsmålet knyttet til trikk til Bekkestua, er det riktig at vognparken for Oslo-trikken er relativt anstrengt inntil man kan gå til anskaffelse av en ny generasjon trikker. Fra fylkeskommunens side arbeides det med dette spørsmålet sammen med Ruter og Oslotrikken, og vi har godt håp om å finne en løsning i god tid før åpningen til Bekkestua i august 2011. Ruter vil da parallelt gjennomgå hele driftsopplegget slik at man får en best mulig samordning mellom T-bane, trikk og buss. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å gi noe mer utfyllende opplysninger, avsluttet Jekstad.

Kommentar

Styrelederen ble gitt anledning til en kort kommentar. Det ble da uttrykt takk fra Bernt Lie for svaret, selv om dette ikke ble hva Gjettum Vel hadde håpet på.

Neste etappe i Gjettum Vels arbeid for å få banen fram til Kolsås før 2014, er å få fram - og fra hvem - de underlagsdata som Bærum kommunes prosjektgruppe trenger for å utarbeide sine reguleringsplaner.

- Kanskje er det håp om en tidligere baneåpning til Kolsås, likevel ...?

BL / 27.11.2009

FORTSATT FRI PARKERING I DR. SCHMIDTS VEI

Kommunen vil ikke innføre parkeringsforbud på nordsiden av veien

 

- Fremkommeligheten i Dr. Schmidts vei på Dønski - som er eneste atkomstvei til de 11 rekkehusene i Sameiet Dr. Schmidts vei 6 - 26 og de 74 leilighetene i boligblokken Dr. Schmidts vei 3 A og B - har på dagtid utviklet seg til å bli svært kaotisk. Årsaken

er alle de parkerte bilene som har dukket opp i forbindelse med økt aktivitet ved Sykehuset Asker og Bærum HF, Martina Hansens Hospital og Mariehaven bo- og behandlingssenter, skriver Gjettum Vel i et brev til Bærum kommune, Tjenestestedet Vei og trafikk den 11. november.

 
Nær 60 biler

Dags dato, ved 13.30-tiden - altså midt i den ordinære arbeidstiden - var det parkert til sammen 49 personbiler på begge sider av Dr. Schmidts vei. På veiens sørside, inn mot boligblokken Dr. Schmidts vei 3 A og B (Helgerud Boligsameie), var all kapasitet utnyttet helt ut i krysset med Dønskiveien slik at siktforholdene for bilkjørende ut i Dønskiveien var tilnærmet minimal. Forholdene er dermed også blitt direkte trafikkfarlige.

 

- Ønsker tidsbegrenset parkeringsforbud

Styret i Gjettum Vel har på sitt møte i går (den 10.11.2009) vedtatt å rette en henvendelse til trafikkmyndighetene om snarest mulig å innføre permanent parkeringsforbud i tidsrommet kl. 07 - 17 på nordsiden av veien. Med tanke på vinteren som er i anmarsj og brøyting av veien når det blir parkert på begge sider av veien, blir det helt ufremkommelig både for de "fastboende" 85 husstandene som har adresse til Dr. Schmidts vei 3 - 26 og for utrykningskjøretøyer fra brann og sykehus.

 

Godtar parkering på én side

Med tillatt parkering på veiens sørside, inn mot boligblokken Dr. Schmidts vei 3 A og B, vil det kunne bli plass til i underkant av 30 biler. I middags var det på Sykehuset Asker og Bærums avgiftsbelagte parkeringsplass i Dønskiveien 34 - 36 til sammen 26 ledige parkeringsplasser, der parkeringsavgiften er kr 10,- pr time i tidsrommet 09 - 15.

- Gjettum Vel ber om at Kommunen snarest mulig etablerer all stans forbudt og alminnelig parkeringsforbud i Dr. Schmidts vei på dagtid i tidsrommet kl. 07 - 17 og skilter veiens nordside tilsvarende, skriver vellet til slutt i brevet til Bærum kommune.

 

- Raskt svar, med negativt innhold

Allerede den 20. november sender Tjenestestedet Vei og trafikk, Bærum komme svar til oss.

- Etter befaringer i området er vi innforstått med at det parkeres et stort antall biler i Dr. Schmidts vei. Bilene parkerer stort sett på veiskulderen utenfor asfaltert kjørebane. To biler som møter hverandre, blir ikke i vesentlig grad hindret av de parkerte bilene. Med bakgrunn i den begrensede trafikken i veien er vi således av den oppfatning at parkeringsproblemene i veien ikke er av et slikt omfang at vi ønsker å innføre parkeringsforbud i veien, skriver tjenesteleder Lyder Hole i svarbrevet, parafert av overingenøir Trond Østbøll.

- Vi vil imidlertid holde veien under oppsikt og innføre parkeringsforbud dersom hensynet til trafikkavvikling eller trafikksikkerhet tilsier dette, heter det i avsltningen av svaret fra kommunen.

 

Epilog

Slik det ble parkert i dag, fredag 27. november, var det en klaring mellom de to bilrekkene på 4,50 m fra bilhjul til bilhjul. Vi lurer på hvordan det blir ved første snøfall som skjer på dagtid.

BL / 27.11.2009

VEILYSREFUSJON 2009

- Fristen gikk ut den 1. november. Etternølere må raske på

Til noen huseierforeninger, borettslag, boligsameier og veilag innen vellets område har vi svart at fristen for innsendelse av krav om refusjon av veilys til Bærum Velforbund har vært den 1. desember. Vi beklager at vi har feilinformert: Fristen var den 1. NOVEMBER.

I Bæringen nr 11, som utkom den 24. september, sto kunngjøringen fra Bærum Velforbund.

Styreleder Erik Sennesvik i Velforbundet forteller til Gjettum Vel at selve behandlingen av alle de innkomne søknadene nødvendigvis tar noe tid. Så de som ennå ikke har sendt inn kravene, må gjøre dette SNAREST til Bærum Velforbunds postadresse eller som e-post med scannede bilag til "sennes@online.no".

BL 27/11-09

COOP PRIX-BUTIKKEN PÅ DØNSKI

- Nabolaget kan belage seg på julehandel i 2010

I disse dager går fristen ut for å klage på de foreliggende planene for gjenoppbyggingen av butikken. Selve bygget blir utvidet med ca 200 kvm, noe som gjør at nybygget trekkes få meter nærmere de to nærmeste rekkehusene i Dønskijordet Huseierforening og mot grøntarealet mot Dønskitoppen.

Vareleveringen vil skje i motsatt ende (mot sør) av bygget i forhold til det som brente natt til fredag 3. juli i år. Det er ikke bestemt at den nye Prix-butikken vil få åpningstid tidligere enn kl. 09.00 slik at eventuell varelevering ikke skulle behøve å forstyrre nattesøvnen hos de nærmeste naboene.

Det nye forretningsbygget vil, som i det tidligere bygget, inneholde én leilighet.

Direktør Njål Stokkenes i COOP Vest-Viken BA forteller til Gjettum Vel at så fremt saks- og byggeprosessen går etter planen, vil den nye butikken åpne til neste års julehandel.

Ifølge tegningene som fulgte nabovarselet, er det planlagt i underkant av 40 parkeringsplasser ved byggets nord-øst- og og nordvestside.

Arbeidene med å fjerne de gamle grunnmurene for å gjøre klart for nybygget har vært i gang i et par uker allerede.

BL 27/11-09